Hålla sig på mattan?

DSpace Repository

Hålla sig på mattan?

Details

Files for download Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Hålla sig på mattan?
Author Svensson, Cornelia ; von Mentzer, Elizabeth
Date 2017
Swedish abstract
Studien tar avstamp i den moderna barndomsforskningen och det spänningsfält som innebär att såväl som att förskolan som institution är en plats där barnen skall fostras till demokratiska medborgare, skall barnet betraktas som kompetent med rätt till att bidra till sin egen barndom. Syftet med studien är att, genom ett maktperspektiv, undersöka barns möjligheter till att påverka i förskolans pedagogiska verksamhet. Detta gör vi genom att titta på samlingen som specifik situation. Studien utgår från följande forskningsfrågor: Hur skapas en struktur och ett innehåll vid samlingen? Hur ser interaktionen mellan barn och pedagoger ut under samlingen? Hur utmanas och förändras samlingen, dess struktur och innehåll, i denna interaktion? Vi har genomfört en kvalitativ studie på en förskola, i vilken observationer samt intervjuer är metoder som använts i insamlandet av empiriskt material. Studiens teoretiska utgångspunkt baseras på inspiration av Michel Foucaults förståelser av att makt enbart kan existera som en aktivitet. Studiens empiriska material har analyserats utifrån tre maktbegrepp, vilka ingår i Foucaults teorier om makt: den disciplinära makten, den pastorala makten och motstånd. Studiens resultat visar att barnen i de observerade samlingarna har få möjligheter att påverka samlingens strukturer gällande tids- och rumsaspekt och det innehåll som pedagogen initierat. Trots det är inte barnen passiva i samlingen, utan är med och indirekt påverkar strukturerna. I synnerhet är det samtal som sker i interaktionen mellan barnen och pedagogerna, vilka barnen till viss del kan påverka, men inom ramen för vad pedagogen tillåter. Det framgår även att när pedagogen har ett bestämt innehåll att delge barnen, begränsas möjligheterna för barnen att komma till tals. Medan de ges fler möjligheter att delta i samtal när pedagogerna inte har ett lika bestämt innehåll. Slutligen har barnen fler möjligheter till att påverka samlingens innehåll till skillnad från deras möjligheter till att påverka samlingens strukturer, vilka är få.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 44
Language swe (iso)
Subject Förskola, Kvalitativ studie, Makt, Samling
Handle http://hdl.handle.net/2043/22744 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics