Patienters erfarenheter av att få vård via ehälsa vid kronisk sjukdom

DSpace Repository

Patienters erfarenheter av att få vård via ehälsa vid kronisk sjukdom

Details

Files for download Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Patienters erfarenheter av att få vård via ehälsa vid kronisk sjukdom
Author Boreklev, Hanna ; Karki, Riju
Date 2017
English abstract
Background: Chronic illnesses increase with growing ages. People having chronic illnesses get discharge from hospital more quickly, which means that they get little care at home. Ehealth can be a way to support people with chronic diseases at home. Aim: The aim of present literature study is to illustrate patients´ experiences of getting health care through ehealth with chronic illness. Method: This study is a literature review based on fifteen scientific studies with qualitative method. Data was collected from two databases: Pubmed and Cinahl. Results: Six themes emerged, four of which expressed advantages with ehealth: increased security, patient participation and control, increased understanding of their illness, ehealth as a support in their illness. The remaining two expressed disadvantages with ehealth: the value of physical contact and challenges in use. Conclusion: Literature review shows that many patients having chronic disease use the eheath as a support. Most patients had positive experiences after using ehealth. Understanding about their disease condition and patient participation has increased due to ehealth. In addition, this played a big role in self-management. Some patients valued the old traditional care method of having physical contact with their health professionals. Our result showed that ehealth is a good complement to traditional care.
Swedish abstract
Bakgrund: Kroniska sjukdomar ökar med ålder. Personer med kroniska sjukdomar skrivs ut snabbare från sjukhus vilket menar att flera får vård hemma. Ehälsa kan vara ett sätt att ge stöd till personer med kroniska sjukdomar i hemmet. Syfte: Syftet med föreliggande litteraturstudie är att belysa patienters erfarenheter att få vård via ehälsa vid kronisk sjukdom. Metod: En litteraturstudie baserad på femton vetenskapliga artiklar med kvalitativ ansats. Datainsamling gjordes i två databaser, Pubmed och Cinahl. Resultat: Sex teman uppstod, av vilka fyra gav fördelar med ehälsa: ökad trygghet, delaktighet och kontroll, ökad förståelse för sin sjukdom, ehälsa som stöd i sin sjukdom. De övriga två uttalade nackdelarna med ehälsa: värdet av fysisk kontakt och utmaningar i användning. Konklusion: Resultatet i litteraturstudien visar på att majoriteten patienter med kronisk sjukdom använder ehälsa som hjälpmedel. Majoriteten av patienterna blev mer delaktiga i sin vård vilket bidrog med en bättre förståelse för sin sjukdom. Vid en ökad medvetenhet förbättrades även egenvården hos patienterna. Flertalet av patienterna fann många fördelar med ehälsa dock uttryckte en del att de värderade den fysiska kontakten med vårdpersonalen. Resultatet visade att patienterna upplevde ehälsa som ett positivt komplement till traditionell vård.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Pages 49
Language swe (iso)
Subject ehälsa, erfarenheter, kronisk sjukdom, kvalitativ studie, patient
Handle http://hdl.handle.net/2043/22749 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics