Elevers uppfattning av föräldrars påverkan på gymnasievalet - en kvalitativ undersökning

DSpace Repository

Elevers uppfattning av föräldrars påverkan på gymnasievalet - en kvalitativ undersökning

Details

Files for download Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Elevers uppfattning av föräldrars påverkan på gymnasievalet - en kvalitativ undersökning
Author Håkansson, Ellinor ; Loth, Matilda
Date 2017
Swedish abstract
3 Sammanfattning Sammanfattning Elever i nionde klass står inför ett val till gymnasiet. Detta är ett val som påverkas av omgivningen, till exempel föräldrar, vilket kan anses problematiskt om valet i grunden inte är väl underbyggt utifrån elevens intresse och vilja. Det har även i tidigare forskning visats att föräldrars påverkan och vad eleverna ser som möjligt styrs utifrån socioekonomisk status. Syftet med denna studie är att undersöka vilken uppfattning elever i nionde klass har angående föräldrars påverkan på gymnasievalet. För att undersöka detta har vi valt att samla in empiri utifrån frågeställningar som rör elevers uppfattning av föräldrars påverkan på sitt eget och kompisars gymnasieval, samt hur denna uppfattning skiljer sig beroende på skolans geografiska position ur ett socioekonomiskt perspektiv. För att analysera den insamlade empirin valde vi att använda de teoretiska begreppen habitus och kapital från Bourdieus sociologiska teori samt brytpunkter och handlingshorisont från Hodkinson och Sparkes teori. Vi har använt oss av kvalitativ metod med fokusgrupper som insamlingsinstrument. Utifrån en tematisk analys har den insamlade empirin visat att eleverna som utgör vårt urval uttrycker att det är de själva som väljer samtidigt som de tycker att det är viktigt att lyssna på föräldrarna. De upplever dock inte att de blir påverkade av sina föräldrar i valet till gymnasiet. Respondenterna uttrycker att de upplever sig se att kompisar påverkas av sina föräldrar när de pratar om gymnasievalet. Resultaten visar även att respondenterna inte ger uttryck för större skillnader beroende på vilket socioekonomiskt område skolan är belägen i.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 50
Language swe (iso)
Subject Handlingshorisont
påverkan
niondeklassare
gymnasievalet
socioekonomi
Handle http://hdl.handle.net/2043/22756 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics