Från Turkiet till Skåne - internationella studenters syn på migration, återvändande och våld

DSpace Repository

Från Turkiet till Skåne - internationella studenters syn på migration, återvändande och våld

Details

Files for download Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Från Turkiet till Skåne - internationella studenters syn på migration, återvändande och våld
Author Grumstedt, Anna
Date 2017
English abstract
The conflict-threatened Turkey is the home country for this study's four respondents. The purpose was to investigate the views of international student migrants on three themes; migration, return migration and violence, which was decided upon and discussed with the unstable political situation in the country in mind. The analysis was done by a qualitative content analysis of the produced material, where the material was classified into codes and sub-codes, in order to be able to compare the respondents' perceptions based on the theoretical framework. The study generated several results from which conclusions could be drawn. The concept of migration was coupled with refugees, which indicated a willingness to better define themselves as circular migrants, as this means more and better opportunities in the recipient country, as well as after completed studies. Preferably identifying themselves as a world citizens rather than belonging to a national identity was shown by most of them. Concepts such as brain drain, brain circulation and push-pull factors were raised to understand the process from a state perspective. When violence was discussed, the direct violence was mainly mentioned, but all respondents reflected on both structural and cultural acts of violence such as discrimination on different grounds
Swedish abstract
Det konfliktdrabbade Turkiet är hemlandet för denna studies fyra respondenter. Syftet var att undersöka dessa internationella studentmigranters syn och uppfattning angående tre teman; migration, återvändande och våld, vilket gjordes med den instabila politiska situationen i landet i åtanke. Analysen gjordes genom en kvalitativ innehållsanalys av det producerade materialet där materialet klassificerades i koder och underkoder, för att kunna jämföra respondenternas uppfattningar utifrån den teoretiska grunden. Studien genererade en mängd resultat från vilka slutsatser kunde dras. Begreppet migration kopplades ihop med flyktingar, vilket visade på en vilja att hellre definiera sig som cirkulär migrant då detta innebär fler och bättre möjligheter i mottagarlandet, samt efter avklarade studier. Att hellre identifiera sig som en världsmedborgare än att tillhöra den nationella identiteten visades av flertalet vara viktigt. Begrepp som brain drain, brain circulation och push-pullfaktorer togs upp för att förstå processen från ett statligt perspektiv. Då våld diskuterades nämndes främst det direkta våldet, men alla respondenterna reflekterade över både strukturella och kulturella våldshandlingar så som diskriminering på olika grunder.
Publisher Malmö högskola/Kultur och samhälle
Pages 44
Language swe (iso)
Subject Migration
Return Migration
Violence
Turkey
Sweden
Återvändande
International students
Internationella studenter
Sverige
Våld
Handle http://hdl.handle.net/2043/22798 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics