"Barnen är här längre än vi jobbar"

DSpace Repository

"Barnen är här längre än vi jobbar"

Details

Files for download Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title "Barnen är här längre än vi jobbar"
Author Jönsson, Isabell ; Ydhag, Jonna
Date 2017
Swedish abstract
Utgångspunkten för denna studie kommer bland annat från samhälleliga diskussioner om avslappningsmetoder som mindfulness, yoga och massage, då implementering av dessa metoder i skolans värld har kritiserats i sociala medier. Forskningsresultat vid användning av metoderna talar för många hälsofrämjande effekter. Studierna vi fann förekom oftast på internationell nivå och inte i nationell kontext. Vidare fann vi inga studier som inriktar sig på förskollärarnas tankar och åsikter kring implementering av avslappningsmetoderna i förskolan. Studiens syfte är därför att få en djupare förståelse till varför mindfulness, yoga och massage används i förskolans verksamhet som avslappningsmetoder. Detta genom att undersöka hur förskollärare tänker om, motiverar samt implementerar metoderna i relation till deras uppdrag. Studien, som genomfördes på en förskola, gjordes med kvalitativa metoder i form av fem intervjuer och tre observationer. Insamlad empiri analyserades därefter med hjälp av socialpsykologisk utgångspunkt, där begreppen identitet, gemenskap och sociala band är centrala. Studiens resultat visar att förskollärarnas tankar och syfte kring implementeringen av avslappningsmetoderna innehöll många skilda aspekter, där hantering av stress från samhället var betydande för implementeringen av metoderna. Resultatet av studien visar även att förskollärarna upplever att användandet av avslappningsmetoderna i förskolan kan hjälpa barnen att finna sig själva och bli trygga individer, främja utveckling av empatiska förmågor samt relationsskapandet i grupp och mellan individer.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 48
Language swe (iso)
Subject avslappningsmetoder
gemenskap
identitet
massage
mindfulness
sociala band
yoga
Handle http://hdl.handle.net/2043/22846 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics