Trafficking i Nepal - Kvinnors och barns väg tillbaka

DSpace Repository

Trafficking i Nepal - Kvinnors och barns väg tillbaka

Details

Files for download
Icon
Trafficking i Nepal
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Trafficking i Nepal - Kvinnors och barns väg tillbaka
Author Michael, Harena ; Johansson, Martina
Date 2017
English abstract
Trafficking is one of the biggest social problems in Nepal with 5000 -10 000 Nepali women and children being trafficked to India every year. Nepali women and children are valued and seen as sexually attractive in India because of their lighter skin and that virgins from Nepal are considered able to cure AIDS. The aim of this study is to investigate which methods and interventions organizations are using and what health consequences there might be for persons who have been exposed to trafficking. Furthermore, we intend to examine the difficulties that may arise reintegrate individual to family and society. The study is based on a four-week field study in Kathmandu, Nepal, where we interviewed four nongovernment organizations. The study shows that all organizations offering survivors a safe place to be after they have been rescued. The organizations then offer medical examinations followed by counseling and practical exercises such as yoga, dance therapy, etc. This aims to strengthen the individuals on many levels. Teaching computer lessons and skills training are also offered to integrate the women back into society. Furthermore, it appears that both physical and psychological consequences are common as a result of trafficking. Respondents talk about girls who come to them with a variety of physical problems. It may be HIV, skin diseases, unwanted pregnancy, and malnutrition. It appears that individuals who experienced some form of sexual abuse tend to feel worse psychologically than individuals exposed to other use, such as manual labor. Another consequence for trafficking survivors is that they might have a problem with trust, which can lead to difficulties to bond and form relationships with other people. Girls who return to their family and village are risk being stigmatization and badly treated by the family and the other people in the village. Other difficulties that can arise are the absence of language, sense of identity and culture of the individuals who have survived trafficking.
Swedish abstract
Trafficking är ett stort samhällsproblem i Nepal där 5000 -10000 nepalesiska kvinnor och barn årligen smugglas till Indien. Nepalesiska kvinnor och barn är uppskattade och ses som sexuellt attraktiva i Indien på grund av deras ljusare hy samt att oskulder från Nepal anses kunna bota aids. Syftet med föreliggande studie är att undersöka vilka metoder och interventioner organisationer använder samt vilka hälsokonsekvenserna kan bli för den som varit utsatt för trafficking. Vidare ämnar vi undersöka vilka svårigheter som kan uppstå i samband med att individen återintegreras med familj och samhälle. Studien bygger på en fyra veckors fältstudie i Kathmandu, Nepal där vi intervjuat fyra ideella organisationer som alla jobbar med målgruppen. Studien visar att samtliga organisationer erbjuder överlevarna en trygg plats att vara på efter att de räddats. Organisationerna erbjuder därefter läkarundersökningar följt av psykologsamtal och praktiska övningar som yoga, dansterapi etc. Detta görs för att stärka individerna på flera plan. Undervisning, datorlektioner och färdighetsträning erbjuds också för att underlätta för individerna att klara sig själva i framtiden. Vidare framgår att fysiska som psykiska konsekvenser är vanliga till följd av trafficking. Respondenterna berättar om tjejer som kommer till dem med en mängd olika fysiska problem. Det kan vara HIV, hudsjukdomar, oönskad graviditet och undernäring. Det framkommer att individer som utsatts för någon form av sexuellt utnyttjande tenderar att må sämre psykiskt än individer som utsatts för annat utnyttjande, exempelvis kroppsarbete. En annan konsekvens för individerna är att de får problem med tillit, vilket kan leda till att de får svårt att knyta an och skapa relationer med andra människor. Tjejer som återvänder till sin familj och by efter tiden i trafficking riskerar att stigmatiseras och bli illa behandlade. Något som kan ske både av familjen och av andra personer i byn. Andra svårigheter som kan uppstå är avsaknad av språk, identitetskänsla och kultur hos de individer som överlevt trafficking.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Pages 55
Language swe (iso)
Subject Hälsokonsekvenser
Nepal
Rehabilitering
Stigma
Trafficking
Återintegrering
Handle http://hdl.handle.net/2043/22853 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics