En studie om fem tandtekniska laboratorier i Malmö, utifrån ett arbetsmiljöperspektiv

DSpace Repository

En studie om fem tandtekniska laboratorier i Malmö, utifrån ett arbetsmiljöperspektiv

Details

Files for download Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title En studie om fem tandtekniska laboratorier i Malmö, utifrån ett arbetsmiljöperspektiv
Author Rashid, Soma ; Khalil, Susann
Date 2017
English abstract
Introduction: The work environment is an important aspect to consider in order to avoid damage. One way to prevent injuries, diseases and poor ergonomics is by using protective equipment that are provided for such things. Another important part of the dental technician profession is that laboratories must take responsibilities for their actions. They need to consider the right use of materials and how to handle them correctly. The laboratory must also focus on the employee’s safety. At last, in order to achieve an optimal result, it is required that laboratories are quality assured. Aim: The aim of this study is to investigate how a dental laboratory looks from a work environment perspective Material and method: The semi-structed interviews were held in dental laboratories in Malmö. Five dental laboratories participated in the survey in which laboratory manager/safety representative were interviewed. Results: The study showed positive results and awareness among laboratory managers/safety representatives that have knowledge of how to achieve favorable working conditions. Four out of five respondents established that the employees are aware of the risks that may occur in the workplace. Conclusion: Within the scope of the study, the following conclusions can be drawn: • The interviews showed that the respondents are aware of how to achieve an optimal work environment, but they do not always have the resources to do so. • The study showed that measurements of ventilation and suction are performed regularly to ensure that everything is under control.
Swedish abstract
Inledning: Arbetsmiljön är en viktig aspekt att ta hänsyn till för att undvika skador. Det är allt från ergonomiska skador till sjukdomar som kan förhindras genom att använda sig av rätt teknik och skyddsutrustning. En annan viktig del inom tandteknikeryrket är att laboratorierna måste ta ansvar för sina handlingar, till exempel val av material och materialhantering samt fokus på arbetstagarnas säkerhet. Slutligen för att kunna uppnå ett optimalt resultat krävs det att laboratorierna är kvalitetssäkrade. Syfte: Syftet med arbetet är att undersöka hur tandtekniska arbetsplatser ser ut, utifrån ett arbetsmiljöperspektiv. Material & metod: Intervjuerna genomfördes på tandtekniska laboratorier i Malmö genom att ha semistrukturerade intervjuer. Fem dental laboratorier medverkade i undersökningen, var vid respektive laboratoriechefer och skyddsombud intervjuades. Resultat: Studien påvisade medvetna laboratoriechefer/skyddsombud som hade planer på hur de skulle gå tillväga för att uppnå ett bra resultat med gynnsamma arbetsmiljöförhållande. Fyra av fem respondenter konstaterade att arbetstagarna är medvetna om riskerna som kan uppstå på arbetsplatsen. Slutsats: Slutsatserna som kan dras med beaktande av studiens begränsningar är att: •Intervjuerna visade att respondenterna är medvetna om hur en optimal verksamhet kan uppnås utifrån ett arbetsmiljöperspektiv. Dock tas inte alltid ställning till det på grund av bland annat brist på resurser. •Studien visade att mätningar på ventilation och utsug utförs regelbundet för att säkerställa att allt är under kontroll.
Publisher Malmö högskola/Odontologiska fakulteten
Pages 22
Language swe (iso)
Subject arbetsmiljö
tandteknik
vibrationsskador
laboratorie
Handle http://hdl.handle.net/2043/22863 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics