"Ursäkta, vad sa du?"

DSpace Repository

"Ursäkta, vad sa du?"

Details

Files for download Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title "Ursäkta, vad sa du?"
Author Hovenberg, Amanda ; Jönsson, Emelie
Date 2017
Swedish abstract
Immigrationen har ökat till Sverige under senare år. Detta leder till att det ställs högre krav på arbetet kring språk i förskolan. Studiens syfte går ut på att undersöka hur pedagoger arbetar för att främja barns språkutveckling. Det finns två frågeställningar som hjälper till att besvara studiens syfte. Frågeställningarna behandlar pedagogernas arbetssätt, bemötande och kunskaper. I tidigare forskning presenteras hur barn kan lära sig språket och i teorin presenteras synsättet som ligger i fokus för analysen som är utifrån ett sociokognitivt perspektiv. I resultatet presenteras empirin som är hämtad från intervjuer och observationer, dessa är analyserade utifrån tidigare forskning och teoriavsnittets innehåll. Vad förskollärarna som deltog i vår studie ansåg främjade barns språkutveckling var bland annat konversationerna under matsituationerna samt benämna saker och ting korrekt och använda ett varierat ordförråd. En faktor som påverkar hur barn utvecklar språket är socialt samspel med omgivningen, exempelvis vuxna som är delaktiga i barnens vardag och det är där pedagogerna får en betydelsefull roll för barnen på förskolan.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 43
Language swe (iso)
Subject exkludering
flerspråkighet
inkludering
modersmål
samspel
Handle http://hdl.handle.net/2043/22866 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics