Behandla andra som du själv vill bli behandlad, eller? -En studie om makt och omsorg i pedagogers konflikthantering

DSpace Repository

Behandla andra som du själv vill bli behandlad, eller? -En studie om makt och omsorg i pedagogers konflikthantering

Details

Files for download Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Behandla andra som du själv vill bli behandlad, eller? -En studie om makt och omsorg i pedagogers konflikthantering
Author Svensson, Elin ; Martinez, Emelie
Date 2017
Swedish abstract
Under en dag på en förskola, vilken förskola som helst, förekommer flera konflikter mellan olika parter. Läroplanen för förskolan, som förskolans verksamhet är ålagd att följa, beskriver att förskolan ska sträva efter att barn utvecklar sin förmåga att hantera konflikter. Dock säger den ingenting om metoder till konflikthantering för pedagoger. Genom en kvalitativ studie med en reflexiv ansats har makt och omsorg gjorts synlig i pedagogers konflikthantering och satts i relation till varandra.  Observationer och intervjuer har genomförts på två förskolor med personal och barn på förskolorna. De teorier studien utgår från är Nel Noddings omsorgsetik och Michel Foucaults maktteorier. Resultatet visar att majoriteten av de tillfrågade pedagogernas förhållningssätt i konfliktfyllda situationer har en utgångspunkt i omsorgsetiken. De har berättat om att de vill lyssna in och förstå situationen som uppstår och agera först när de har förståelsen utifrån just denna. Detta är en tanke som ibland inte går att fullfölja helt, på grund av att verksamheten är så komplex som den är. Makt i konflikthantering var något som pedagoger inte ville förknippas med, trots dess närvaro. I observationer upptäcktes att makten var opersonlig och förlagd till de regler och strukturer som fanns på förskolan. Konflikter på grund av dessa regler och strukturer, bestämda av pedagoger, uppkom på så sätt att barn inte ville följa dessa. Pedagoger kan då välja att upprätthålla regler eller utgå från barns intressen. Makt och omsorg har synts i konflikthantering i vår empiri och då tolkats som något som hängt ihop och som begrepp i relation till varandra. Makt har då i händelser synts i pedagogers ageranden och omsorg har funnits i anledningen bakom agerandet, på så sätt att pedagoger velat barnen i den specifika situationen väl. Det visade sig också att maktrelationen mellan barn och pedagog faktiskt behövs för att vara omsorgsfull i konflikthanteringen.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 47
Language swe (iso)
Subject Förskola
Konflikt
konflikthantering
makt
omsorg
pedagog
Handle http://hdl.handle.net/2043/22867 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics