Blinka lilla stjärna och ungefär 200 till

DSpace Repository

Blinka lilla stjärna och ungefär 200 till

Details

Files for download Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Blinka lilla stjärna och ungefär 200 till
Author Jakobsson, Anton ; Nygren, Sebastian
Date 2017
Swedish abstract
Arbetet med musiken i förskolan används främst för att nå andra kunskaper, musikens innehållsliga mål tenderar att utebli. Studiens syfte är att analysera och beskriva förskolepersonals arbete med musikstunder i förskolan och synliggöra dess innehållsliga dimensioner, personalens syfte med musikstunder, deras iscensättning, samt hur detta hänger samman med deras tidigare erfarenheter av musik. Empirin är analyserad utifrån musikdidaktisk teori (Nielsen, 1998) och Musikskap (Holmberg, 2014), vilket är ett begrepp grundat i musikdidaktiken men utgår från förskolekontext istället för grundskola, där musikdidaktik har sin utgångspunkt. Då vi ville få syn på personalens syfte med arbetet med musiken gjordes en enkätundersökning vilken all personal som verkar i barngrupp fått svara på. Utifrån genererad empiri har en kvalitativ ansats, med kvantitativa inslag, använts för att analysera genererad empiri utifrån en abduktiv analysmetod. Valet av en kvalitativ ansats är gjord då enkäten utformats med främst öppna frågor vilket gav oss ett rikt svar från respondenterna. Då så pass många respondenter svarade på enkäten gavs också möjligheten att utifrån genererad empiri göra statistiska utdrag av kvantitativ karaktär. Det har i denna studie visat sig att respondenternas syfte med arbetet med musik i förskolan är att främst nå andra kunskaper med hjälp av musik. De respondenter som genomfört musikalisk utbildning i samband med förskollärarutbildning tenderar att lyfta musikens inommusikaliska mål när de svarar på vad syftet med arbetet med musik i förskolan är. Den mest förekommande aktivitetsformen under musikaktiviteter är sång, främst a cappella av reproducerande art.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 35
Language swe (iso)
Subject barn
förskola
musik
musikdidaktik
musikskap
Handle http://hdl.handle.net/2043/22875 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics