Risk och klimatanpassning - En kvalitativ studie i hur risk kommuniceras i Malmö

DSpace Repository

Risk och klimatanpassning - En kvalitativ studie i hur risk kommuniceras i Malmö

Details

Files for download Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Risk och klimatanpassning - En kvalitativ studie i hur risk kommuniceras i Malmö
Author Malmberg, Victor
Date 2017
English abstract
In this study the two latest issues of the climate reports from the UN: s panel on climate change, IPCC, is analyzed using qualitative analysis. The concept of risk is the subject of the analysis, as this study’s theoretical background deals with how risk communication as a subject of study was born during the 1960- and 70s increased interest in environmental issues, and the risks associated with pollution was highlighted. The purpose of this study is to examine in which ways the concept of risk is used by the IPCC, which is then connected to the physical planning of Malmö Stad. Malmö’s former, current and forthcoming municipal physical plans is analyzed to identify to what extent the IPCC findings regarding climate related risks has been adopted by Malmö Stad and implemented in its physical planning. Climate-related risks are often described at a higher level of abstraction than immediate hazards, but what constitutes as a risk in the eyes of the IPCC has a more than palpable chance of having negative effects because of climate change. The municipal physical planning of Malmö Stad shows that the climate risks most relevant for the city is taken into consideration, and that plans for adaptation is under way.
Swedish abstract
I den här studien analyseras de två senaste klimatrapporterna från FN:s klimatpanel IPCC med hjälp av kvalitativ textanalys. Temat och begreppet risk är föremålet för analysen, då uppsatsens teoretiska bakgrund tar upp hur riskkommunikation som ämne föddes under 60- och 70-talets ökade intresse för miljöfrågor, och risker med utsläpp från olika verksamheter uppmärksammades. Syftet med uppsatsen är att undersöka på vilka sätt riskbegreppet används av IPCC, vilket kopplas till Malmö Stads översiktsplanering. Malmös tidigare, nuvarande och kommande översiktsplaner analyseras för att identifiera i vilken utsträckning IPCC:s rön angående klimatrelaterade risker har anammats av Malmö Stad och implementeras i den fysiska planeringen för staden. I diskussionen av resultatet framgår det att risker relaterade till klimatförändringar ofta beskrivs på en högre abstraktionsnivå än omedelbara och påtagliga faror, men att det som av IPCC beskrivs som en risk innebär en mer än påtaglig chans för negativa effekter till följd av klimatförändringar. Malmö Stads översiktsplaneringar visar att de klimatrisker som är mest relevanta för staden tas på allvar och att förberedelsearbete för anpassning planeras.
Publisher Malmö högskola/Kultur och samhälle
Pages 32
Language swe (iso)
Subject Risk
Klimatförändringar
Klimatanpassning
Handle http://hdl.handle.net/2043/22888 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics