Sociodemographic, physical, mental and social factors in the cessation of breastfeeding before 6 months : a systematic review

DSpace Repository

Sociodemographic, physical, mental and social factors in the cessation of breastfeeding before 6 months : a systematic review

Details

Files for download Overview of item record
Publication Article, peer reviewed scientific
Title Sociodemographic, physical, mental and social factors in the cessation of breastfeeding before 6 months : a systematic review
Author Mangrio, Elisabeth ; Persson, Karin ; Bramhagen, Ann-Cathrine
Date 2017
English abstract
Background: The World Health Organization recommends exclusive breastfeeding as the main source of nutrition for infants during their first six months of life. However, despite this well-known recommendation, not all mothers breastfeed, whether partly or fully, during this time. Objective: The aim of this systematic literature review was to compile evidence regarding sociodemographic, physical, mental, and social factors that influence breastfeeding mothers to stop breastfeeding before the infant reaches six months. Search method: A systematic search was conducted in four databases. Selection criteria: Studies with quantitative research were included. Data collection and analysis: Totally, 186 abstracts were read, 83 seemed relevant but 18 were found to be duplicates. Finally, 27 articles met the inclusion criteria and were included. The quality assessment was done with a quality assessment template from the Swedish Council on Technology and Assessment and the grading of the result was carried out according to GRADE Results: The association of breastfeeding cessation between the mother`s young age, low level of education, return to work within 12 weeks postpartum, caesarean birth and inadequate milk supply was found to have a low level of evidence. The link found between depressions among the mothers with the cessation of breastfeeding was found to have a very low level of evidence. Conclusions: Sociodemographic factors appeared to have caused cessation of breastfeeding in some of the included articles. The preventive work should focus on how to improve the knowledge of health-care professionals and targeted interventions must address mothers who are at risk of ceasing breastfeeding before the recommended time. Keywords: breast feeding, review, risk factors, weaning
Swedish abstract
Bakgrund: WHO rekommenderar exklusiv amning som enda näring under spädbarnets första sex månader. Trots denna rekommendation, ammar inte alla kvinnor, varken helt eller delvis under denna period. Syfte: Syftet med denna systematiska litteraturstudie var att sammanställa evidens gällande sociodemografiska, fysiska, psykiska och sociala faktorers påverkan på att ammande mammor slutar att amma innan barnet är 6 månader. Sökmetod: En systematisk sökning utfördes i fyra olika databaser. Inkluderingskriterier: Studier med kvantitativ forskning inkluderades. Data kollektion och analys: Totalt lästes 186 abstrakt och utav dessa ansågs 83 vara relevanta och 18 var dubbletter. Slutligen inkluderades 27 artiklar eftersom de svarade mot syftet. Kvalitetsgranskning utfördes med hjälp av en granskningsmall från SBU och evidensgradering utfördes med hjälp utav GRADE. Resultat: Det visade sig finnas ett samband mellan avslut av amning och unga mammor, låg utbildningsnivå, återgång till arbetet inom 12 veckor efter barnets födsel, kejsarsnitt och otillräcklig mjölkproduktion och detta samband hade låg evidens. Sambandet mellan depression hos mamman och avslut av amning hade mycket låg evidens. Slutsats: Sociodemografiska faktorer verkade ha samband med avslut av amning i flertalet av dem inkluderade artiklarna. Det preventiva arbetet borde fokusera på hur kunskapen hos hälso-sjukvårdspersonal kan förbättras och hur riktade interventioner kan fokusera på mammor som riskerar att avsluta sin amning innan 6 månader Nyckelord: amning, litteraturstudie, riskfaktorer, avslut av amning
DOI https://doi.org/10.1111/scs.12489 (link to publisher's fulltext.)
Link http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/scs.124... (external link to publication)
Publisher Nordic College of Caring Science
Host/Issue Scandinavian Journal of Caring Sciences;
ISSN 1471-6712
Pages 15
Language eng (iso)
Subject breast feeding
review
risk factors
weaning
Medicine
Research Subject Categories::MEDICINE
Handle http://hdl.handle.net/2043/22896 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics