Besittningsskyddets balansering mellan hyresgäst och hyresvärd

DSpace Repository

Besittningsskyddets balansering mellan hyresgäst och hyresvärd

Details

Files for download Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Besittningsskyddets balansering mellan hyresgäst och hyresvärd
Author Helm, Johanna ; Swartz, Catharina
Date 2017
English abstract
Title - The balancing of the security of tenure between the tenant and the landlord. Date - of submission 2017-05-18. Course - FF321F Real Estate Science: Degree Thesis. Authors - Johanna Helm, Catharina Swartz. Advisor - Peter Gottschalk. Key words - Security of tenure, tenant, landlord, forfeiture of property, tenancy, case. Purpose - The purpose of this study is to analyze the security of tenure and see if it needs re-balancing. Methodology - For this paper we have chosen the legal method, because it is best suited for the purpose. We have studied and concluded the law regarding the security of tenure and its history. We did this by studying sources of the law, which are: the law, government bills, case law and doctrine. The Law - We chose to focus on the security of tenure´s forfeiture of property unpaid rent/part of rent, mismanagement of the apartment, criminal activity and illegal transfer of tenant. Conclusion - We concluded that the security of tenure should be rewritten when it comes to unpaid rent and mismanagement of the apartment. We also think it would be good if the necessary conditions for criminal activity would be clarified.
Swedish abstract
Examensarbetets titel - Besittningsskyddets balansering mellan hyresgäst och hyresvärd. Inlämningsdatum - 2017-05-18. Kurs - FF321F Fastighetsvetenskap: examensarbete. Författare - Johanna Helm, Catharina Swartz. Handledare - Peter Gottschalk. Nyckelord - Besittningsskydd, hyresgäst, hyresvärd, förverkandegrunder, hyresrätt, rättsfall Syfte - Syftet med studien är att analysera besittningsskyddet och se om det är i behov av att balanseras om. Metod - Vi har valt att använda en rättsdogmatisk metod till denna studie då den är bäst lämpad. Vi har bland annat studerat och fastställt gällande rätt, men även historien bakom besittningsskyddets uppkomst. Detta gjordes genom att studera rättskälleläran som innefattar lagar, propositioner, offentliga utredningar, rättspraxis och doktrin. Gällande rätt - Vi har valt att fokusera på besittningsskyddets förverkandegrunder obetald hyra, vanvård av bostad, brottslig verksamhet samt olovlig överlåtelse. Vi har studerat rättsfall och domslut kring dessa. Analys och slutsats - Vi har kommit fram till att besittningsskyddet borde omformuleras när det kommer till obetald hyra och vanvård av bostad. Det hade även varit bra om det förtydligats inom brottslig verksamhet då det är många rekvisit som ska uppfyllas.
Publisher Malmö högskola/Kultur och samhälle
Pages 31
Language swe (iso)
Subject Besittningsskydd
Hyresgäst
Hyresvärd
Förverkandegrunder
hyresrätt
rättsfall
Security of tenure
Tenant
Landlord
Forfeiture of property
Tenancy
Case
Handle http://hdl.handle.net/2043/22931 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics