“Enmansshow” eller flerstämmighet? - En fallstudie i vad som påverkar elevers deltagande i klassrumssamtal “A one-man show” or a polyphonic and dialogic classroom? - A case study of how students participate in classroom conversations

DSpace Repository

“Enmansshow” eller flerstämmighet? - En fallstudie i vad som påverkar elevers deltagande i klassrumssamtal “A one-man show” or a polyphonic and dialogic classroom? - A case study of how students participate in classroom conversations

Details

Files for download Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title “Enmansshow” eller flerstämmighet? - En fallstudie i vad som påverkar elevers deltagande i klassrumssamtal “A one-man show” or a polyphonic and dialogic classroom? - A case study of how students participate in classroom conversations
Author Österling, Palle ; Wahlström, Sara
Date 2017
Swedish abstract
Gymnasiets svenskämne präglas till stor del av samtal i olika former och som svensklärare är det vår uppgift att skapa förutsättningar för elevers muntliga såväl som skriftliga språkutveckling. Dock är de klassrumssamtal som till så stor del präglar svenskämnet inte alltid dialogiska och inkluderande. Syftet med detta examensarbete är att, utifrån en fallstudie, beskriva och jämföra ett elev- och lärarperspektiv på klassrumssamtal i svenskämnet på gymnasiet. För att undersöka detta har vi tagit vår teoretiska utgångspunkt i ett sociokulturellt perspektiv på lärande och Olga Dysthes (1996) begreppsapparat kring samtal och flerstämmighet. Med hjälp av vår metod, en elevenkät, en lärarintervju och tre klassrumsobservationer, har vi undersökt olika aspekter av hur man som lärare kan skapa förutsättningar för ett flerstämmigt klassrumssamtal och försökt ge svar på frågorna: ”Vilka faktorer menar läraren påverkar hur eleverna deltar i klassrumssamtal?” och ”Vilka faktorer menar eleverna påverkar hur de deltar i klassrumssamtal?”. Resultatet visar att det är en kombination av faktorer som deltagarstrukturer, lärarens frågor och feedback, intresse, trygghet, multimodalitet, klassrumsmöblering och förberedelse som påverkar hur elever deltar i klassrumssamtal. En slutsats vi drar är att ingen av dessa faktorer ensam är en garanti för elevdeltagande och flerstämmighet i klassrumssamtal. Det är genom att medvetet kombinera dessa olika faktorer som lärare kan skapa förutsättningar för flerstämmiga klassrumssamtal. En faktor förefaller dock vara överordnad de övriga, nämligen förberedelse. Genom att låta elever förbereda sig innan klassrumssamtal känner de sig tryggare och sannolikheten att de ska delta aktivt i dessa ökar.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 57
Language swe (iso)
Subject dialog
flerstämmighet
helklassamtal
klassrumssamtal
monolog
resonemang
smågrupssamtal
sociokulturellt perspektiv
Handle http://hdl.handle.net/2043/22932 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics