”På fritids finns det många barn, men i skolan har jag mina kompisar” En studie av elever och deras känsla av delaktighet, gemenskap och utanförskap i särskild undervisningsgrupp respektive ordinarie skola. ”At after school-club there’s lots of children, however my friends are at school” A study of pupils and their feeling of inclusion and exclusion in a special education group compared to ordinary school.

DSpace Repository

”På fritids finns det många barn, men i skolan har jag mina kompisar” En studie av elever och deras känsla av delaktighet, gemenskap och utanförskap i särskild undervisningsgrupp respektive ordinarie skola. ”At after school-club there’s lots of children, however my friends are at school” A study of pupils and their feeling of inclusion and exclusion in a special education group compared to ordinary school.

Details

Files for download Overview of item record
Publication 1-year master student thesis
Title ”På fritids finns det många barn, men i skolan har jag mina kompisar” En studie av elever och deras känsla av delaktighet, gemenskap och utanförskap i särskild undervisningsgrupp respektive ordinarie skola. ”At after school-club there’s lots of children, however my friends are at school” A study of pupils and their feeling of inclusion and exclusion in a special education group compared to ordinary school.
Author Hedblom, Åsa ; Johannesson, Susanne
Date 2017
Swedish abstract
Sammanfattning Syfte Syftet med studien var att ta reda på hur en grupp elever med diagnosen språkstörning upplever sin skolgång när det gäller delaktighet, gemenskap och utanförskap i särskild undervisningsgrupp respektive ordinarie skola. Förväntat kunskapsbidrag Under studietiden har vi mött forskning som tyder på att det är ogynnsamt och diskrimi-nerande att placera elever i särskild undervisningsgrupp, men vi har haft svårigheter att hitta forskning som baserats på elevens egen upplevelse. Inkludering präglar synsättet hos både FN, staten och kommunen, men vad upplever eleverna själva? Frågeställning • Hur upplever elever gemenskap och delaktighet (inkludering) i Verksamheten? • Hur upplever elever utanförskap (exkludering) i Verksamheten? • Hur upplever elever gemenskap och delaktighet (inkludering) i ordinarie skola/gymnasiet? • Hur upplever elever utanförskap (exkludering) i ordinarie skola/gymnasiet ? Teori och metod Studien är genomförd med kvalitativa intervjuer som analyserats tematiskt. Den tematiska ansatsen har funnits med genom hela arbetet, från skapandet av intervjufrågor till gruppe-ringen efter temaområden i resultatdelen. Det utvecklingspedagogiska perspektivet har bemötts genom att vi strävat efter att se hela individen, med både kunskapsinhämtning och socialt samspel, i stället för delar och anpassat oss efter intervjudeltagarnas svar då vi ge-nomfört intervjuerna. Samspel är centralt i ett sociokulturellt perspektiv och studien foku-serar på delaktighet, gemenskap och utanförskap. Resultat Resultatet visar att eleverna upplever högre grad av delaktighet och gemenskap då de är placerade i särskild undervisningsgrupp och att utanförskap snarare var en regel än ett undantag i ordinarie skola. De svårigheter elever med språkstörning har med skapandet och bibehållandet av kamratrelationer är något som tydliggjordes i studien och något som följer eleverna upp i vuxen ålder. Implikationer En placering i särskild undervisningsgrupp medför ofta att eleven flyttas från sitt naturliga geografiska område. Då minskar möjligheterna till sociala kontakter med klasskamrater på den ordinarie skolan och därmed också möjligheten till att träna sitt språk och sina sociala förmågor i samspel med jämnåriga med typiskt språkutveckling. De som har kvar sitt so-ciala nätverk, trots placering i särskild undervisningsgrupp, har ofta det genom att de ingår i ett sammanhang runt idrott. Slutsats Intervjusvaren visar att eleverna upplever delaktighet och gemenskap då de är placerade i särskild undervisningsgrupp. De berättar om högre grad av delaktighet och bättre gemen-skap än vad de upplevt i ordinarie skola. På grund av sin funktionsnedsättning har de be-hov av de anpassningar som särskild undervisningsgrupp erbjuder för att få möjlighet att utvecklas både kunskapsmässigt och socialt. Önskvärt vore att språkstörningen upp-märksammades och bemöttes redan i förskoleåldern.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 69
Language swe (iso)
Subject delaktighet
gemenskap
elevperspektiv
språkstörning
särskild undervisningsgrupp
utanförskap
Handle http://hdl.handle.net/2043/22956 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics