MRSA PATIENTERS UPPLEVELSER AV BEMÖTANDET INOM VÅRDEN - En litteraturstudie

DSpace Repository

MRSA PATIENTERS UPPLEVELSER AV BEMÖTANDET INOM VÅRDEN - En litteraturstudie

Details

Files for download Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title MRSA PATIENTERS UPPLEVELSER AV BEMÖTANDET INOM VÅRDEN - En litteraturstudie
Author BÜLOW, MIA ; WEDBERG, CHRISTIAN
Date 2017
English abstract
Background: Methicillin-resistant staphylococcus aureus (MRSA) is a bacterium that has developed a resistance to antibiotics. MRSA is one of hospitals greatest hygiene-related problems that are increasing around the world. The infection spreads through both direct and indirect contact. If the infection is detected, the patient should be placed in isolation with barrier care that usually occurs in an infection ward. Purpose: The purpose of this study was to describe MRSA patients' experiences of care within healthcare. Method: A literarture review was conducted of qualitative studies. The databases PubMed and CINAHL was used for literature search. Eleven qualitative papers were reviewed and compiled to a result. Results: The results of the literary review were divided into four categories with one subcategory: to feel shame and guilt with the subcategory to feel stigmatized, too feel like an outsider, to feel violated and lack of knowledge and information. The result showed that MRSA is a topic that neither patient nor staff has a lot of knowledge of. The knowledge and the information were inadequate which could affect the experience of the treatment. The patients were not met with good treatment which had a major impact on their psychological well being. Conclusion: What was found in the result was that MRSA is a topic that is in need of continued research overall. The knowledge of MRSA in healthcare personnel was inadequate and must be increased in order for proper care to be carried out and to reduce the risk of spreading the infection. Keywords: Emotions, experience, healthcare, lack of knowledge, MRSA.
Swedish abstract
Bakgrund: Methicillin-resistenta staphylococcus aureus (MRSA) är en bakterie som utvecklat resistens mot antibiotika. MRSA är ett av sjukvårdens största hygien-relaterade problem som ökar världen över. Smittspridning sker via direkt och indirekt kontaktsmitta. Konstateras smittan ska patienten alltid ha isolerings- och barriärvård vilket vanligtvis sker på en infektionsavdelning. Syfte: Syftet med denna studie var att beskriva MRSA patienters upplevelser av omhändertagandet inom vården. Metod: För att besvara studiens syfte gjordes en litteraturstudie med granskning av studier med kvalitativ ansats. Litteratursökningen utfördes i databaserna PubMed och CINAHL. Elva kvalitativa vetenskapliga artiklar granskades och sammanställdes till ett resultat. Resultat: Litteraturstudiens resultat delas in i fyra kategorier med en underkategori: Att känna skam och skuld med underkategorin att känna sig stigmatiserad, känsla av utanförskap, att känna sig kränkt och bristande kunskap och information. Resultatet visade att MRSA är ett ämne som varken patienter eller personal har mycket kunskap om. Kunskapen och informationen är bristande vilket kan påverka upplevelsen av bemötandet. Patienterna upplevde ett dåligt bemötande vilket hade stor påverkan på deras psykiska mående. Konklusion: Det som framkom i resultatet var att MRSA är ett ämne som kräver fortsatt forskning. Kunskapen om MRSA hos vårdpersonalen var bristfällig och måste utvecklas för att ett gott omhändertagande ska kunna ges och för att smittspridningen ska minskas. Nyckelord: Kunskapsbrist, känslor, MRSA, omhändertagande och upplevelser.
Publisher Malmö högskola/Kultur och samhälle
Pages 36
Language swe (iso)
Subject MRSA
Patient experience
Care
lack of knowledge
emotions
Handle http://hdl.handle.net/2043/22963 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics