”Det löser sig” En studie om introduktionselevers tankar om sitt gymnasieval, framtida karriär samt syn på studie- och yrkesvägledning

DSpace Repository

”Det löser sig” En studie om introduktionselevers tankar om sitt gymnasieval, framtida karriär samt syn på studie- och yrkesvägledning

Details

Files for download
Icon
Joakim Cao MUEP
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title ”Det löser sig” En studie om introduktionselevers tankar om sitt gymnasieval, framtida karriär samt syn på studie- och yrkesvägledning
Author Cao, Joakim Thien-Thanh
Date 2017
Swedish abstract
Det är ett växande problem med att alltfler elever som lämnar grundskolan utan behörig till gymnasieskolan. Obehörigheten innebär att elevernas önskade val till ett nationellt program begränsas, men en möjlighet är att komplettera sin behörighet via introduktionsprogrammen [IM]. Tidigare forskning visar att obehöriga elever befinner sig i en utsatt situation med risk att hamna i utanförskap på arbetsmarknaden. Syftet med denna studie är att ur ett elevperspektiv undersöka hur introduktionselever resonerar kring deras övergång till gymnasieutbildning, vilka tankar de har om sin framtida karriärval samt upplevelser av studie- och yrkesvägledning som de har fått. Studiens teoretiska utgångspunkter är Hodkinson & Sparkes teori om Careership och Gottfredsons teori om självbild, begräsning och kompromiss. Resultatet i denna studie visar att de ofullständiga betygen gör att informanter kompromissar med sina val mot åtkomliga och nåbara alternativ på IM. Övergången till IM beskrivs som en bättre studiemiljö, där informanternas studier har förbättrats genom individuellt stöd och hjälp från lärarna. Vidare visar resultatet att flera av informanter har en optimistisk syn på arbetsmarknaden, och det finns en tilltro att det kommer lösa sig i framtiden. Det framkommer att en fullständigt gymnasieutbildningen ansågs som betydelsefullt, men inte helt avgörande för hur deras framtid kommer att bli. Sammantaget upplever flera av informanterna att studie- och yrkesvägledare [SYV] på gymnasieskolan har väglett dem i rätt riktning och betydelsefull för dem. Medan en del av dem önskar en tidigare förberedelser vid gymnasievalet, exempelvis information om IM och framtida möjligheter med de olika gymnasieprogrammen efter gymnasieskolan av SYV på grundskolan.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 54
Language swe (iso)
Subject Studie- och yrkesvägledning
Introduktionsprogram
Karriärval
Gymnasieutbildning
Handlingshorisont
Kompromiss
Handle http://hdl.handle.net/2043/22976 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics