Att vara eller icke vara. Karriärvägledning inom Ilula FDC, Tanzania

DSpace Repository

Att vara eller icke vara. Karriärvägledning inom Ilula FDC, Tanzania

Details

Files for download Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Att vara eller icke vara. Karriärvägledning inom Ilula FDC, Tanzania
Author Ahmeti, Valentina ; Nyström, Ann-Christine
Date 2017
Swedish abstract
Vårt valda undersökningsområde är Ilula Folk Development College, FDC, i Tanzania där det idag inte finns någon utbildad personal inom karriärvägledning. Ett problem som vi stött på under vår forskning om karriärvägledning i Tanzania är avsaknaden av utbildad personal, att området är relativt nytt och att det finns behov av mer forskning om det relativt outforskade området - karriärvägledning i Tanzania. Vi menar att det är av stor vikt att vi som framtida studie- och yrkesvägledare får ökad kunskap om vilka faktorer som påverkar elevers val av utbildning och yrke i andra kulturer, till exempel inom FDC i Tanzania, för att öka vår egen medvetenhet och för att bidra med nya fakta. Syftet med vår undersökning är att få en ökad kunskap om och förståelse för vilka faktorer som påverkar elever att påbörja en yrkesutbildning inom Ilula FDC i Tanzania, vilka tankar eleverna har kring framtida arbete efter avslutad yrkesutbildning samt vad eleverna själva önskar inom karriärvägledning. Våra frågeställningar är: Vilka faktorer har påverkat elever att påbörja en yrkesutbildning på Ilula FDC i Tanzania? Vilka tankar har eleverna på Ilula FDC i Tanzania kring framtida arbete efter avslutad yrkesutbildning? Vad anser eleverna som studerar en yrkesutbildning på Ilula FDC i Tanzania sig behöva inom karriärvägledning? Undersökningen är kvalitativ med halvstrukturerad intervjuguide och baseras på fem intervjuer. De teorier som används i vår undersökning är careershipteorin, humankapitalteorin, systemteori och teorin om socio-dynamisk vägledning. Begrepp som används är kapital, handlingshorisont, humankapital, påverkningsfaktorer, empowerment samt the joint action. Undersökningen visar att faktorer som påverkat respondenterna till att påbörja en yrkesutbildning på Ilula FDC är familj, vänner eller bekanta samt efterfrågan på arbetsmarknaden. Respondenterna i undersökningen har tankar kring att starta eget efter avslutade studier och samtliga respondenter önskar karriärvägledare på Ilula FDC.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 56
Language swe (iso)
Subject Faktorer
Ilula FDC
Karriärvägledning
Tanzania
Yrkesutbildning
Handle http://hdl.handle.net/2043/22988 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics