Studie- och yrkesväglednings syn på flickors valintresse till mansdominerande yrkesförberedande program på gymnasiet

DSpace Repository

Studie- och yrkesväglednings syn på flickors valintresse till mansdominerande yrkesförberedande program på gymnasiet

Details

Files for download Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Studie- och yrkesväglednings syn på flickors valintresse till mansdominerande yrkesförberedande program på gymnasiet
Author Zahroon, Ameer
Date 2017
Swedish abstract
Föreliggande studie behandlar problem som kan uppstå när en studie- och yrkesvägledare på grundskolan möter flickor som vill genomföra sitt gymnasieval till yrkesprogram som domineras av pojkar. Flickor som ska välja till yrkesprogram som är mansdominerade är tveksamma på hur de motiverar sitt val. Gymnasievalet är dessutom ett viktigt val för eleverna som kan avgöra deras framtida karriär. Samt hur har deras omgivning, som består av föräldrar, kompisar och skolan, påverkat deras valintresse. Syftet med denna studie är att belysa och klargöra studie- och yrkesvägledarens syn om hur flickor talar om sitt valintresse till yrkesprogram som är könsdominerande. Studien har också berört studie- och yrkesväglednings neutralitet i relation till mötet med elever. Studien är utförd med en kvalitativ metod, där resultatet analyseras med hjälp av teoretiska begrepp som Careership habitus, handlingshorisont och pragmatiskt och rationellt val, Gottfridsons begräsningprocess och Compromise, Resultaten visar enligt respondenterna att elevernas val påverkas väldigt mycket av familjen och omgivning. Studie- och yrkesvägledning och andra skolpersonal arbetar jämt för att motverka den könsfördelning som påverkar elevernas val. Studie- och yrkesvägledarna håller sig neutrala genom att inte framföra egna värderingar eller föreställningar som kan påverka elevernas val.
Publisher Malmö högskola/Kultur och samhälle
Pages 47
Language swe (iso)
Subject studie- och yrkesvägledare, flickor, valintresse, yrkesprogram, mansdominerad
Handle http://hdl.handle.net/2043/22990 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics