Inskolning av nyanlända barn i förskolan

DSpace Repository

Inskolning av nyanlända barn i förskolan

Details

Files for download Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Inskolning av nyanlända barn i förskolan
Author Abbas Ali, Ferdos ; Abi Haidar, Rana
Date 2017
Swedish abstract
Syftet med denna studie är att undersöka och synliggöra de aspekter som kan leda till en trygg inskolning av nyanlända barn på en svensk förskola ur pedagogernas och vårdnadshavarens perspektiv. I studien riktas fokus på pedagogernas bemötande av de nyanlända barnen och deras vårdnadshavare samt på hur kommunikationen fungerar mellan pedagogerna och barnfamiljerna. Vi har även undersökt hur både pedagogerna och vårdnadshavarna kan underlätta inskolningsprocessen för de nyanlända barnen så att barnen knyter an till pedagogerna och därtill känner sig trygga i den nya miljön. För att uppnå studiens syfte valde vi att genomföra en kvalitativ undersökning med intervju som metod. I studien deltog fyra pedagoger och fyra vårdnadshavare. Intervjuerna genomfördes i två olika förskolor som har erfarenhet i att inskola nyanlända barn. Resultaten i studien redovisar att både pedagogerna och vårdnadshavarna är överens om att språket är en viktig aspekt som underlättar kommunikationen mellan pedagogerna och de nyanlända barnen men även mellan pedagogerna och vårdnadshavarna. Dessutom anser pedagogerna att barnets trygghet i förskolans miljö och vårdnadshavarens förståelse för hur förskolans verksamhet fungerar leder till en optimal inskolning. Skapandet av en trygg atmosfär i förskolan leder till att nyanlända barn trivs och att deras familjer får en god introduktion om vad inskolning är. Därtill påpekar pedagogerna att det är av betydelse att vara flexibel och inte fastna i en av inskolningsmodellerna utan att alltid utgå ifrån barnets och vårdnadshavarnas behov. Dessutom bör man låta inskolningen ta den tid som krävs. Vi har även använt oss av teorier om barnets socioemotionella utveckling och litteratur som betonar vikten av att barn känner sig trygga i förskolans miljö under inskolningsperioden och framöver.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject anknytning, inskolning, kultur, nyanlända barn, språk, trygghet, trauma.
Handle http://hdl.handle.net/2043/23001 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics