Är introvert och extrovert något man är, eller något man blir?

DSpace Repository

Är introvert och extrovert något man är, eller något man blir?

Details

Files for download
Icon
Ett beteende är ...
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Är introvert och extrovert något man är, eller något man blir?
Author George, Alexandra ; Grankvist, Sara
Date 2017
English abstract
When you become a preschool teacher, a commitment is made to the children that they always will be seen. Therefore, our study focuses on the research of how preschool teachers consider that they work with extroverted and introverted behaviour in children, why they do the things they do, and how they think their work affects the children's ability to feel included in the group. Our study is based on that behaviour is not determined by an individual, by that we mean that a child does not have a label on them saying that they are either introverted or extroverted. We believe that a behaviour can change throughout the environment and context. The main reason for our study is that we find it interesting and that we feel it is a relevant topic in a preschool environment, beyond that we also feel that it has a relevance in society. Our study is based on the believes that there is little research done on the topic, especially with focus on the work preschool’s do with children who are believed to be different. We carried out a qualitative study, where eight people participated in our research, whereof six people are preschool teachers, one is a teaching assistant and lastly one is a childminder. We chose to have different carriers since the education differs, we also wanted to have varying perspectives as to show how a preschool’s environment can look like. We have used to two preschool’s from two communs to see if there is any difference between the two. To be able to interpret the empirics that we have gathered for our study, we have chosen to use theoretical perspectives as a relational perspective, a sociocultural perspective and a notion known as context. We chose to use these perspectives because we felt it was needed to understand the whole picture of what affects humans to a certain behaviour. The result of our study is that knowledge and experience are keywords that have an enormous value when it comes to facing children with introvert or extrovert behaviour. We can see that of those who participated in our studie, want to work towards an including enviroment, however our study shows that there are some limitations that makes this goal difficult to achieve.
Swedish abstract
I förskollärarens uppdrag ingår det att alla barn ska bli sedda. Denna studie syftar därför till att undersöka hur förskollärare, pedagoger samt specialpedagog tänker kring hur de arbetar med extroverta och introverta beteenden hos barn, varför de gör som de gör samt hur de anser att det påverkar barnens möjligheter till att känna sig inkluderade inom barngruppen. Vår studie utgår ifrån att beteenden inte är fastställda hos individen, med det menar vi att barn inte har en stämpel på sig, att man antingen är introvert eller extrovert, utan vi menar att beteenden förändras utifrån miljö och sammanhang. Det huvudsakliga skälet till att vi vill utföra denna studie är att vi finner ämnet intressant och att det är ett aktuellt samtalsämne inom förskolans verksamhet. Utöver den professionella relevansen finner vi även en samhällelig relevans för ämnet vi valt att undersöka. Studien bygger på uppfattningen om att det finns få studier gjorda inom detta område, särskilt med fokus på hur arbetet med de avvikande barnen anses utföras. Studien bygger på en kvalitativ undersökning där åtta personer deltog i studien, varav sex av dem är verksamma förskollärare, en är specialpedagog och en är barnskötare. Vi valde att ha med de olika yrkena för att vi ville ha med varierande perspektiv på hur en verksamhet kan fungera, då utbildningarna skiljer sig åt. Vi har också använt oss utav två förskolor från två kommuner för att se om det finns någon skillnad dem emellan. För att tolka empirin som samlats in för studien har vi valt att använda oss utav teoretiska perspektiv såsom ett relationellt perspektiv, ett sociokulturellt perspektiv och begreppet kontext. Dessa har vi utgått ifrån då vi anser att de krävs för att kunna få fram en helhetsbild av vad som påverkar människan till ett visst beteende. Vad vi kan se i vår studie är att kunskap och erfarenhet är två nyckelord som har stor betydelse när det kommer till att bemöta barn med ett introvert eller extrovert beteende. Vi kan se att de som deltagit i vår studie vill arbeta mot en inkluderande miljö, dock visar vår studie på att det finns begräsningar inom verksamheten som gör målet svårt att uppnå.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 43
Language swe (iso)
Subject Barn
Förskola
Beteende
Handle http://hdl.handle.net/2043/23002 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics