Språkutvecklingsarbete i förskolan En kvalitativ studie om språkutvecklande arbete för barn med svenska som modersmål

DSpace Repository

Språkutvecklingsarbete i förskolan En kvalitativ studie om språkutvecklande arbete för barn med svenska som modersmål

Details

Files for download Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Språkutvecklingsarbete i förskolan En kvalitativ studie om språkutvecklande arbete för barn med svenska som modersmål
Author Dahlqvist, Marielle
Date 2017
Swedish abstract
Syftet med denna studie är att undersöka hur förskollärare i förskolor med en minoritet av barn med svenska som modersmål uppfattar sitt uppdrag att språkligt utmana dessa barn. Studien bygger på en kvalitativ ansats där fyra semistrukturerade intervjuer genomförts med förskollärare från olika förskoleavdelningar. Materialet är analyserat efter sociokulturell teori där fokus ligger på att barnet lär sig med hjälp av sin omgivning och jag har använt begrepp som den proximala utvecklingszonen och mediering. Resultatet visar att förskollärarna arbetar på olika sätt, men gemensamt är att de ser sig som viktiga i barnens språkutvecklingsarbete och arbetar med fokus på kommunikation. Den visar också att majoriteten av informanterna talar mer specifikt om att stötta de barn som har annat modersmål eller av andra skäl behöver stöd för sin svenskspråksutveckling än om de barn som är längre komna, även om det också förekommer. I studien framgår inte hur de långsiktiga konsekvenserna blir för barn i grupper där en klar minoritet av barnen har svenska som första språk och min slutsats blir att det behövs mer forskning kring denna specifika frågeställning under längre tid för att i förlängningen öka kunskapen om hur man bäst tar tillvara all den potential som finns i dessa grupper, så att alla får en chans att utvecklas optimalt efter sina förutsättningar.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 42
Language swe (iso)
Subject Barn, förskola, förstaspråk, modersmål, pedagog
Handle http://hdl.handle.net/2043/23004 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics