Finns det fattiga barn i Malmö? En studie av pedagogers förståelse och relation till barnfattigdom.

DSpace Repository

Finns det fattiga barn i Malmö? En studie av pedagogers förståelse och relation till barnfattigdom.

Details

Files for download Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Finns det fattiga barn i Malmö? En studie av pedagogers förståelse och relation till barnfattigdom.
Author Allard, Louise ; Jenå Westergren, Beatrice
Date 2017
Swedish abstract
Vi har genomfört en kvalitativ studie med syfte att undersöka pedagogers erfarenheter och förhållningssätt till barnfattigdom. Utöver detta så har vi även undersökt begreppet barnfattigdom och förskolans historiska utveckling i relation till barnfattigdom samt till hemmet. Vi har besvarat vårt syfte med hjälp av tre stycken frågeställningar: - Hur förstår och resonerar pedagoger kring barnfattigdom? - Har förskolans/pedagogernas roll gentemot hemmet, i förhållande till barnfattigdom, förändrats över tid? - Vad har pedagoger för erfarenhet av barnfattigdom i relation till förskolan? Vi har besvarat dessa frågor via empiri som samlades in med hjälp av en semi-strukturerad fokusgrupp med pedagoger på en förskola i Malmö. Dock verkar förskolan och pedagogernas förhållningssätt gentemot familjer som befinner sig i fattigdom inte ha förändrats nämnvärt sedan förskolan grundades i början av 1900-talet. Vi har i analysen av vår empiri grundat våra resonemang och slutsatser i de två teoretiska begreppen klass och fattigdom. Vår slutsats är att barnfattigdom är ett ämne som förskolan alltid har behövt förhålla sig till och har inneburit en komplementär syn från förskolans håll. Det som förskolan behöver komplettera hemmet med är till synes situationellt. Den komplementära synen kan även till viss del anses vara personlig, i den aspekten att pedagogerna själva kan tolka förskolans läroplan och utifrån den tolkningen handla självständigt . Dock är vår övergripande slutsats att det behövs mer forskning på området, men vi kan konstatera att pedagogerna i vår studie har stor erfarenhet av barnfattigdom.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 44
Language swe (iso)
Subject Fattigdom
Barnfattigdom
Klass
Förskolans roll
Handle http://hdl.handle.net/2043/23016 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics