“Och den stressnivån är inte heller helt fantastisk...”

DSpace Repository

“Och den stressnivån är inte heller helt fantastisk...”

Details

Files for download Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title “Och den stressnivån är inte heller helt fantastisk...”
Author Madlin, Hadrous
Date 2017
Swedish abstract
Det övergripande syftet med denna studie är att undersöka vilka orsaker som bidrar till att personal som arbetar på fritidshem upplever stress i sitt arbete. Jag har även försökt att lokalisera de utmaningar som personal på fritidshem upplever i arbetsmiljön i relation till sina arbetsvillkor. Studien baseras på tidigare forskningsstudier gällande organisationsförändringar inom skolans verksamhet samt gällande stress och utbrändhet. Det har saknats forskningsstudier inom ämnet som specifikt berör personal som arbetar på fritidshem. Istället har lärares arbetsförhållanden legat till grund för examensarbetets del om ”tidigare forskning”. En kvalitativ metod tillämpades i studien i form av tre semistrukturerade intervjuer. I intervjuerna deltog tre personer som arbetar på fritidshem, två kvinnor och en man. Intervjupersonerna har olika pedagogiska utbildningsbakgrunder och arbetslivserfarenheter. Empirin har analyserats med hjälp av organisationsteorier, krav- och kontrollmodellen samt stressteori ur olika perspektiv. Analysen visade att arbetsmiljön har stor betydelse för de anställda i en organisation. Arbetsmiljön kan påverka individers hälsa och välbefinnande. I det insamlade empiriska materialet framkommer det att orsaker till utmaningar i arbetet är många, likaså att upplevelsen av stress beror på den enskilda individens personliga egenskaper, arbetsförhållanden och erfarenheter.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 39
Language swe (iso)
Subject arbetsmiljö
fritidshem
organisation
stress
Handle http://hdl.handle.net/2043/23079 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics