Läroböcker i religionskunskap för grundskolans senare år - ur ett genusperspektiv

DSpace Repository

Läroböcker i religionskunskap för grundskolans senare år - ur ett genusperspektiv

Details

Files for download Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Läroböcker i religionskunskap för grundskolans senare år - ur ett genusperspektiv
Author Salih, Hesho
Date 2016
Swedish abstract
Uppsatsens syfte är att undersöka hur framställningen av kvinnor är konstruerad i två nyproducerade stadie-läroböcker i religionskunskap för årskurs 7-9. Syftet är även att undersöka vilka värderingar och normer som kommer till uttryck genom de texter och bilder som finns i läroböckerna samt hur dessa värderingar och normer ser ut i förhållande till Lgr 11. Den teoretiska delen utgörs av Jeanette Sky och Ingvild Saelid Gilhus & Lisbeth Mikaelsson. Tidigare forskning har visat att det manliga perspektivet dominerar och att det saknas fokus på kvinnans roll i religionen. Uppsatsen använder genustrappan som analysredskap och texterna i läromedlen har kategoriserats in i olika nivåer utifrån en modifierad genustrappa. Undersökningen visar att den ena läroboken är mer genusmedveten än den andra, dock varierar genusmedvetenheten såväl mellan läroböckerna som mellan beskrivningarna av religionerna. Den rådande framställningen av kvinnan är att hon oftast marginaliseras och osynliggörs i läroböckerna, däremot är det uppseendeväckande att de mest genus- och jämställhetsmedvetna texterna var de som behandlade islam. Dessutom visar undersökningen på att det råder ett tydligt glapp mellan läroböckerna och skolans uppdrag i form av Lgr11.
Publisher Malmö högskola/Kultur och samhälle
Pages 39
Language swe (iso)
Subject Läromedel
religion
religionsdidaktik
judendom
kristendom
islam
genus
Handle http://hdl.handle.net/2043/23104 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics