Felbedömningen och ansvarsfördelning i entreprenadrätten

DSpace Repository

Felbedömningen och ansvarsfördelning i entreprenadrätten

Details

Files for download Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Felbedömningen och ansvarsfördelning i entreprenadrätten
Author Westergren, Christopher ; Hansson, Tobias
Date 2017
English abstract
As housing construction becomes more and more extensive on the Swedish market, the lack of statutory provisions in regards of this topic has become more important. The few existing provisions in regards of this are rather complicated and have led to a number of disputes in Swedish courts in recent years. New development actualizes a completely different jurisdiction than purchase of housing on the used market, namely construction contract law. This study aims at highlighting the differences and similari- ties of error assessment as well as the distribution of responsibilities for the purchase of homes on the used market versus the purchase of new development. The provisions dealing with the construction contract relationship consist of something called stand- ard form contract. The duty to inspect a property in terms of transactional law is com- 3 pletely different in regards of construction contract law since it consists of an inspec- tion procedure. In addition to the objective and subjective assessments made in terms of transactional relations to determine errors and weaknesses, contractual contract regulations are covered by a number of periods to determine if errors and weaknesses exist. These periods are based on various warranties that regulate the risk transition in construction contract law. The ambiguity and complexity of constructional contract relationships has resulted in inspiration from transactional law provisions in case of construction contract disputes in court. This could indicate that the rules do not fulfill a proper purpose and the legal certainty must be reviewed.
Swedish abstract
I takt med att bostadsbyggandet blir mer och mer omfattande på den svenska mark- naden har avsaknaden av lagstadgade bestämmelser på området fått en större bety- delse. De få befintliga bestämmelserna som finns på området är tämligen invecklade och har föranlett till flertalet tvister inom det svenska rättsväsenet på senare år. Vid nyproduktion aktualiseras ett helt annat rättsområde än vid köp av bostäder på begag- natmarknaden, nämligen entreprenadrätten. Denna studie syftar till att lyfta fram de skillnader och likheter som råder vad gäller felbedömning samt ansvarsfördelningen vid köp av bostäder på begagnatmarknaden kontra köp av nyproducerade bostäder. Bestämmelserna som behandlar det entreprenadrättsliga förhållandet utgörs huvud- sakligen av så kallade standardbestämmelser som avtalas parterna emellan. Den undersökningsplikt som föreligger enligt de köprättsliga bestämmelserna utgörs mot- satsvis av ett så kallat besiktningsförande inom entreprenadrätten. Utöver de objektiva samt subjektiva bedömningar som görs i köprättsliga förhållanden för att fastställa fel och brister omfattas entreprenadrättsliga bestämmelser av ett flertal perioder för att fastställa om fel och brister föreligger. Dessa perioder bygger på diverse garantier som reglerar riskövergången inom entreprenadrätten. Den tvetydighet och komplexi- tet som föreligger vid entreprenadrättsliga förhållanden har resulterat i att inspiration har hämtats från köprättsliga bestämmelser vid tvistemål om entreprenad. Detta torde i sin tur tyda på att reglerna inte uppfyller ett fullgott ändamål och att rättssäkerheten måste ses över.
Publisher Malmö högskola/Kultur och samhälle
Pages 51
Language swe (iso)
Subject Entreprenadrätt
Handle http://hdl.handle.net/2043/23146 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics