Språkutveckling och integration ur ett flerspråkigt perspektiv

DSpace Repository

Språkutveckling och integration ur ett flerspråkigt perspektiv

Details

Files for download Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Språkutveckling och integration ur ett flerspråkigt perspektiv
Author Ekdahl Borgström, Malin
Date 2017
Swedish abstract
Mitt syfte med denna studie är att se hur en verksamhet med pedagoger som pratar och lär ut flera olika språk kan vara utformad till en flerspråkig barngrupp i en internationell förskola. Jag har genomfört observationer på en förskola där flerspråkighet inte enbart är kopplat till barn eller personal med ett annat modersmål, utan där flera olika språk är en självklar del av verksamheten. Studien beskriver observationer som går nära inpå barnens vardag och observerar samspelet mellan barn, pedagoger och det fysiska rummet ur ett språkutvecklingsperspektiv. För att utreda syftet ställs tre frågeställningar: - I vilka situationer kan en barngrupp som har många olika språk stöta på utmaningar? - Hur är den fysiska miljön på nämnda förskola anpassad efter en flerspråkig verksamhet? - Vad kan? hända i mötet mellan barn om pedagogen är närvarande respektive inte närvarande i barngruppen Studien grundas på det Vygotskij beskriver som sociokulturella perspektivet där språkutveckling och lärande anses ske i samspel med andra och i samspel med sin omgivning (Säljö, 2000). Begrepp från Dewey (2004) såsom språkligt samspel, Hwang & Nilssons (2011) teorier om stadietänk och gradvis utveckling, Aspelins (2010) bok sociala relationer och pedagogiskt ansvar, McLaughlins (1995) studie Rapid Sequential Bilingualism och slutligen begreppet kognitiv jonglering (Bialystoks, 2010) beskrivs och används för att förstå analysen. Det empiriska materialet har samlats in genom observationer som analyseras och diskuteras. Analysen, diskussionen och slutsats visar på att det fysiska rummet har betydelse för verksamheten och att pedagogernas roll står i centrum för språkligt samspel, utveckling och lärande.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 27
Language swe (iso)
Subject Språkutveckling
Integration
Flerspråkighet
Handle http://hdl.handle.net/2043/23182 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics