Kommunikation på en flerspråkig förskola

DSpace Repository

Kommunikation på en flerspråkig förskola

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Kommunikation på en flerspråkig förskola
Author Rosengren, Jenny
Date 2017
Swedish abstract
Uppsatsen handlar om barn med svenska som andraspråk och hur de kommunicerar med varandra och vuxna på förskolan. Syftet är att undersöka hur barn kommunicerar när de har flera olika språk att välja mellan, och hur pedagogerna arbetar med detta. Studien genomfördes på en förskola där det endast fanns ett fåtal barn med svenska som modersmål eller som har föräldrar med svenska som modersmål. Även pedagogernas perspektiv på barnens språk uppmärksammas i studien. Hur de arbetar med språkutvecklingen och med barn som inte har lärt sig det svenska språket än. I uppsatsen används teorier av Vygotskji, Stern och Ladberg. De har utvecklat teorier inom barns lärande och lärande situationer. Vidare finns litteratur av bland annat Gibbons, som skriver om barn med flera språk. Studien har gjorts med hjälp av observationer med filmkamera, samtal med pedagogerna och enkäter för att samla in det empiriska materialet. Resultatet av denna studie är att barnen talar övervägande svenska, med varandra och pedagogerna. Pedagogernas syfte är att barnen ska använda sig av det svenska språket när de är på förskolan för att ha en bra grund inför skolstarten. Slutsatsen är att pedagogerna prioriterar att arbeta språkutvecklande med de här barnen och lägger mycket tid på att vara korrekta och använda ett nyanserat språk. Även om de helst ser att barnen ska kommunicera på svenska den tiden de är på förskolan anser de att modersmålet är ett bra stöd för barnen och att de barn som är nya får stöttning av andra barn med samma modersmål under den första tiden på förskolan.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Language swe (iso)
Subject Kommunikation
språk
språkutveckling
Handle http://hdl.handle.net/2043/23183 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA.
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics