Malmö som en trygg och säker stad - hur unga upplever tryggheten i stadens offentliga miljö

DSpace Repository

Malmö som en trygg och säker stad - hur unga upplever tryggheten i stadens offentliga miljö

Overview

Detailed record

dc.contributor.author Brandt Hjertstedt, Eleonor
dc.date.accessioned 2017-08-21T07:27:40Z
dc.date.available 2017-08-21T07:27:40Z
dc.date.issued 2017 en_US
dc.identifier.citation 53 en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2043/23204
dc.description Tryggheten i Malmö var ett av kommunfullmäktiges målområde 2016. Enligt målsättning ska Malmö vara en trygg och tillgänglig stad för alla men vid revisionens granskning av målområdet framkom att det trygghetsskapande arbetet bättre måste följas upp (Malmö stad 2016a). Vidare är å andra sidan trygghet ett brett begrepp vars definition inte är självklar och inom kriminologin är specifikt barns perspektiv av trygghet föga utforskat. För att fördjupa bilden om trygghet i Malmö syftar därmed denna studie att undersöka kommunfullmäktiges målområde 6 utifrån hur trygghetsupplevelsen ser ut för barn i Malmö. Studien är ett uppdrag utfärdat av stadsområde Norr, Malmö stad. Barnens trygghet tolkas dels utifrån resultatet i Folkhälsoenkäten Barn och Unga i Skåne 2016 samt också genom fokusgruppsintervjuer med ett urval av elever för att se hur de tolkar begreppet trygghet. Resultatet enligt den statistiska analysen visade att faktorer som utsatthet för mobbning och brott har en negativ påverkan på barns trygghet. Detta samband stärks dock ytterligare beroende på om barnet är en flicka och var barnet bor i Malmö. När det kommer till intervjuerna med barnen visade resultatet att barnen definierar otrygghet främst utifrån rädslan att bli utsatta för brott alternativt rädsla för obehagliga händelser. Tryggheten tolkas därmed utifrån en affektiv känsla eller emotionell trygghet. I diskussionen framhävs även att barnen generellt känner sig trygga i Malmö men där staden inte upplevs som en enhetlig trygg stad. Ambitionen att Malmö ska vara en trygg och säker stad för alla invånare varierar därmed när det kommer till barnens perspektiv i denna studie. en_US
dc.description.abstract Security in Malmö was one of the city's target areas in 2016. Malmö aims to be a safe and accessible city for all residents, but in the audit's review of the target area it emerged that the work regarding safety has to be better evaluated (Malmö stad 2016a). On the other hand, security is a broad and not self-evident concept, particular, the child's perspective of security has been little explored in criminology. In order to deepen the knowledge of security in Malmö, this study aims to investigating the city council target area regarding children’s safety. The study is a commission issued by the urban area North, Malmö stad. The study is based partly on the results in “Folkhälsoenkät Barn och Unga i Skåne 2016” and through focus group- interviews with a selection of students to see how they interpret the concept of security. The result of the statistical analysis showed that factors such as vulnerability to bullying and crime have a negative impact on children safety. However, this correlation is further enhanced depending on whether the child is a girl and where the child lives in Malmö. In terms of interviews with the children, the results showed that the children define uncertainty primarily based on fear of crime or fear of unpleasant events. Security is thus interpreted by an emotional sense of security. The discussion also emphasizes that the children generally feel safe in Malmö, but the city is not perceived as a unified safe city. The ambition that Malmö should be a safe and secure city for all residents varies according to the children's perspective in this study. en_US
dc.language.iso swe en_US
dc.publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle en_US
dc.subject Malmö en_US
dc.subject Otrygghet en_US
dc.subject Rädsla för brott en_US
dc.subject Insecurity en_US
dc.subject Fear of crime en_US
dc.title Malmö som en trygg och säker stad - hur unga upplever tryggheten i stadens offentliga miljö en_US
dc.type M2 en_US
dc.setspec.uppsok SocialBehaviourLaw en_US
 Find Full text Files for download
Icon

This item appears in the following Collection(s)

Overview

Search


Browse

My Account

Statistics