Womens strategies for managing endometriosis

DSpace Repository

Womens strategies for managing endometriosis

Details

Files for download Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Womens strategies for managing endometriosis
Author Lion, Susanne ; Riedel, Emelie
Date 2017
English abstract
Background: Endometriosis is a chronic disease that affect 10% of all women of the world. Endometriosis is a problem which affects many women in society. This should be noted to a greater extent than today because many doctors don’t take the disease or the womens symtoms seriously. This leads to a suffering for women and it takes long time before diagnosis. Women often hear that the pain is normal which leads to dispair and isolation. Aim: The aim of the study was to describe management strategies among women that lives with endometriosis. Method: A qualitative literature review. The literature that was used for the method was Polit and Beck. Graneheim and Lundman’s qualitative contentanalysis was used for the analysis. Cinahl, pubmed and Psycinfo was used for retrieve material. Results: The result showed four main themes, these were initiation of lifestyle changes, need for alternative treatments, searching for knowledge, noncompliance and three subthemes were also identified change of diet, increased physical activity, strategic tools. Conclusion: Endometriosis affects many factors in the daily life of women living with the disease. It can be about managing pain, relationships, work and education. These women develop management strategies to relieve symtoms of pain and to improve quality of life. These strategies is about change exercise patterns, diet, knowledge and taking control. The aim for many women is to achieve painlessness with less painkillers at the same time. The management strategies have a positive impact for most of the women and contributes to better life quality. If more knowledge is revealed about management strategies used, then better support and treatment could be possible in healthcare.
Swedish abstract
Bakgrund: Endometrios är en kronisk sjukdom som drabbar 10% av alla kvinnor i världen. Sjukdomen är ett problem som berör många kvinnor i samhället. Detta bör belysas i större utsträckning än det gör idag då många läkare inte tar sjukdomen och kvinnornas symtom på allvar. Detta leder till lidande hos kvinnor och lång tid innan diagnostisering sker. Ofta får kvinnor höra att smärtan är normal, vilket kan leda till förtvivlan och isolering från vänner och familj. Syfte: Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva hanteringsstrategier hos kvinnor som lever med endometrios. Metod: En litteraturstudie med kvalitativ ansats. Metodlitteraturen som använts är Polit och Beck. Studien har analyserats enligt Graneheim och Lundmans kvalitativa innehållsanalys och databassökningar utfördes i Cinahl, Pubmed och Psycinfo. Resultat: Resultatet mynnade ut i fyra huvudteman initiering av livsstilsförändringar, behov av alternativa behandlingar, sökande efter kunskap, noncompliance och tre subtema kostomläggningar, ökad fysisk aktivitet, strategiska verktyg. Konklusion: Endometrios påverkar många faktorer i det dagliga livet för kvinnor som lever med sjukdomen. Det kan handla om hantering av smärta, relationer, arbete och utbildning. Dessa kvinnor utvecklar hanteringsstrategier för att lindra symtom av smärta och för att förbättra livskvaliteten. Dessa strategier handlar om ändrade motionsvanor, kost, kunskap och att själv ta kontroll. Målet för många kvinnor är att uppnå smärtfrihet samtidigt som önskan om att minska användning av läkemedel önskas. Hanteringsstrategierna upplevs av de flesta kvinnor som positiva och bidrar till en ökad livskvalitet. Mer kunskap kan behövas om vilka hanteringsstrategier som används, för att kunna stödja och behandla kvinnor på ett bättre sätt inom hälso- och sjukvården.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Pages 45
Language swe (iso)
Subject endometriosis
lifestyle changes
management strategies
pain
women
Handle http://hdl.handle.net/2043/23218 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics