Sjuksköterskors följsamhet till handhygien

DSpace Repository

Sjuksköterskors följsamhet till handhygien

Details

Files for download Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Sjuksköterskors följsamhet till handhygien
Author Haglund, Emelie ; Svensson, Jenny
Date 2017
English abstract
Background: The most common cause of a patient's healthcare injury is because of a health-related infection. The hand is the most common contagious spread among nurses. Feedback to hand hygiene plays a major part in the meeting between the patient and the nurse. Aim: The aim was through a literature review to study how compliance with hand hygiene among nurses is respected. Method: The chosen method consists ten scientific articles were included and they were reviewed, complied and processed into a literature study. Result: Through the selected articles, it was identified that nurses showed defective compliance with the performance of hand hygiene. It was seen that nurses attitudes and behaviors were two factors such as contributed to ensure that hand hygiene is not properly maintained. As nurses became aware of their behavior and attitude, a changing behavior pattern and increased compliance were observed. Poor knowledge of hand hygiene was also seen as a contributing factor to the fact that nurses do not comply with proper hand hygiene. With continuous training and reminders of basic hand hygiene routines as well as feedback on the nurse's performance, compliance with the basic hand hygiene routines increased. Conclusion: Nursing knowledge of disease transmission is seen as weak and diminished compliance. By increasing compliance with basic hand hygiene routines, the spread of infection was also reduced. Maintaining good hand hygiene is an important part of everyday work to work in a patient-proof and evidencebased manner.
Swedish abstract
Bakgrund: Den vanligaste orsaken till att en patient drabbas av en vårdskada är på grund av en vårdrelaterad infektion. Händerna utgör den vanligaste smittspridningen bland sjuksköterskorna. Följsamhet till handhygien spelar en stor roll i mötet mellan patienten och sjuksköterskan. Syfte: Genom en litteraturstudie studera hur följsamheten till handhygien bland sjuksköterskor efterlevs. Metod: Den valda metoden består av en litteraturstudie där tio vetenskapliga artiklar inkluderades och som sedan granskades, samanställdes och bearbetades till en litteraturstudie. Resultat: Genom de valda artiklarna identifierades det att sjuksköterskor uppvisade en bristande följsamhet till utförandet av handhygien. Det sågs att sjuksköterskors attityder och beteende var två faktorer som bidrog till att handhygien inte upprätthölls på ett korrekt sätt. Genom att sjuksköterskorna blev medvetna om sitt beteende och attityd sågs ett förändrat beteendemönster och en ökad följsamhet. Bristande kunskaper om handhygien sågs även var en bidragande faktor till att sjuksköterskor inte efterlever en korrekt handhygien. Med kontinuerlig utbildning och påminnelser om grundläggande handhygiens rutiner samt med feedback på sjuksköterskans prestationer ökade följsamheten till de basala handhygienrutinerna. Konklusion: Sjuksköterskornas kunskap om smittspridning ses som bristfällig och minskade följsamheten. Genom att öka följsamheten till de basala handhygiensrutinerna så minskades även smittspridningen. Att upprätthålla en god handhygien är en viktig del i det vardagliga arbetet för att jobba på ett patientsäkert samt evidensbaserat sätt.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Pages 37
Language swe (iso)
Handle http://hdl.handle.net/2043/23219 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics