The differences in requirement elicitation between community- and firm-driven open source software projects on Github.

DSpace Repository

The differences in requirement elicitation between community- and firm-driven open source software projects on Github.

Details

Files for download Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title The differences in requirement elicitation between community- and firm-driven open source software projects on Github.
Author Filip, Harald ; Teddy, Andersson
Date 2017
English abstract
Knowledge about different development methods when starting up a new software development project is crucial for the developers, the governing bodies and the end product. Therefore new and unfamiliar options are taken out of the equation to make sure that the work gets done and that the solution will be delivered on time and with high quality. This behaviour in the long term does, however, exclude new and better ways of executing the work in the process. To shine light upon new development methods and enlighten those who are in need of insight into a new viable option we chose to investigate the differences in requirement elicitation within the area of Open Source Software development. By examining how and by who requirements are elicited in a firm-driven project compared to a community driven project, we framed a total of three research questions to base our case study on. The case study showed that in community driven Open Source Software projects external users have low participation, in other words contributions to project artefacts, compared to firm-driven projects where the participation of external users is high. Finally, we discuss the potential implications of the findings for both community- and firm-driven OSS projects. We could conclude for both types that it’s possible to increase both development speed and customer product value.
Swedish abstract
Kunskap om olika utvecklingsmetoder vid start av ett nytt mjukvaruutvecklingsprojekt är avgörande för utvecklarna, styrorganen och slutprodukten. Därför prioriteras ofta nya och okända metoder ned för att säkerställa att arbetet blir gjort och att lösningen kommer att levereras i tid och med hög kvalitet. Detta beteende gör på lång sikt att mjukvaruutvecklingsprojekt går miste om nya och bättre utvecklingsmetoder. För belysa nya utvecklingsmetoder och upplysa de som behöver, valde vi att undersöka skillnaderna i krav framställning inom området Open Source Software(OSS)1 -utveckling. I vårt arbete ställer tre forskningsfrågor som ska belysa ämnet dessa bevarar vi genom att utföra en fallstudie. I fallstudien undersöker vi hur och av vilka som krav framställts i ett företagsstyrt projekt jämfört med ett projekt drivet av en frivilligorganisation. Fallstudien visade att externa användare i frivilligorganisation OSS-projekt har lägre delaktighet, det vill säga bidrag till projektartefakter, jämfört med företagsdrivna projekt där deltagandet av externa användare är högre. Slutligen diskuterar vi implikationerna av resultaten för både OSS-projekt drivna av företag och frivilligorganisationer. Vi kan för båda styrorganen dra slutsatsen att det är möjligt att öka både utvecklingshastighet och produktens värde för kunden.
Publisher Malmö högskola/Teknik och samhälle
Pages 35
Language swe (iso)
Subject open source software
development process
requirement elicitation
git
Github
Atom
Neovim
Handle http://hdl.handle.net/2043/23252 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics