”Hälsa är när man vinkar med handen” Pedagoger och barns syn på hälsa och välbefinnande i förskolan

DSpace Repository

”Hälsa är när man vinkar med handen” Pedagoger och barns syn på hälsa och välbefinnande i förskolan

Details

Files for download Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title ”Hälsa är när man vinkar med handen” Pedagoger och barns syn på hälsa och välbefinnande i förskolan
Author Lindskog, Fanny, Emmie Olsson
Date 2017
Swedish abstract
Syftet med vår studie är att studera hur tre förskolor arbetar med hälsa och vad barnens syn på hälsa är. I förskolans läroplan finns det ett läroplansmål som handlar om att förskolan ska sträva efter att varje barn ”utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande” (Lpfö,98, rev16). Frågeställningarna som studien utgår från är: Hur arbetar och tolkar pedagogerna läroplansmålet som de ska sträva efter? Hur ser barnen på vad hälsa innebär? För att få svar på våra frågeställningar har vi valt att göra en empirisk studie, där vi kommer använda oss av intervjuer med både barn och pedagoger men även enkäter till pedagogerna. I teoridelen börjar vi med att presentera de centrala begreppen som är de fysiska, psykiska och sociala hälsan. Sedan kommer vi att presentera Foucaults tankar och teoribildning om makt, styrningsmentalitet och normalisering. Teorierna och begreppen kommer vi senare att använda oss av i resultat och analysdelen. Vårt resultat visar att inte alla aspekter av hälsa prioriteras på de förskolorna som studien gjorts på. Pedagogerna arbetar en del med hälsa, där den fysiska hälsan är i fokus. Men de har dock ingen gemensam plan på hur de ska arbeta med läroplansmålen som rör hälsa. Samtliga pedagoger var överens om att den fysiska hälsan på gården och maten har stor betydelse för barnen, men något som inte nämndes i så stor utsträckning av samtliga pedagoger var den psykiska och sociala hälsan. Barnen utryckte dock att den sociala hälsan var viktig för dem. Under studien framgick det en medvetenhet hos samtliga pedagoger där de hade önskat mer arbete kring hälsa, såväl inomhus som utomhus.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 35
Language swe (iso)
Handle http://hdl.handle.net/2043/23266 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics