"Sluta bråka!" - En studie om pedagogers förhållningssätt till bråklekar i förskolan.

DSpace Repository

"Sluta bråka!" - En studie om pedagogers förhållningssätt till bråklekar i förskolan.

Details

Files for download
Icon
“Stop fighting!” - ...
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title "Sluta bråka!" - En studie om pedagogers förhållningssätt till bråklekar i förskolan.
Author Stenkula, Philip ; Daabas, Wael
Date 2017
English abstract
Playing is considered an important part of children's culture, and it is emphasized in both the pre-school curriculum and research on how play is an important part of children's development and learning. Rough and tumble is a part of children's play and occur everyday in pre-school activities. How pedagogues handle and deal with rough and tumble play can vary, which made us interested in how pedagogues relate to rough and tumble play in preschool. The purpose of this research is to study how pedagogues relate to and handle rough and tumble play in pre-school. Questions that will be answered are what rough and tumble is, how it looks like and how pedagogues approach to rough and tumble play. We have chosen to base our study on a qualitative method and conducted observations as well as interviews to investigate pedagogues approaches to rough and tumble play in pre-schools. The result of the study shows that pedagogues approach to rough and tumble play in pre-school is varied and may depend on pedagogues different experiences, knowledges and interests. We have come to the conclusion that pedagogues are struggling to work with rough and tumble play in preschool, because it is less popular with parents, educators and society. The reason for why rough and tumble play occur may be due to the fact that the children get too little stimulation and that the environment lacks space indoors at the preschool. During outdoor observations we discovered that less conflicts occurred and that the pedagogues allowed more physical play than indoors.
Swedish abstract
Leken anses vara en viktig del av barnkulturen och det framhålls i både förskolans läroplan och forskning om hur leken är en betydelsefull del av barns utveckling och lärande. Bråklekar är en del av barnens lek och uppkommer vardagligen i förskolans verksamhet. Hur pedagoger bemöter och hanterar bråklekar kan variera vilket gjorde att vi intresserade oss för hur pedagoger förhåller sig till bråklekar i förskolan. Syftet med den här studien är att studera hur pedagoger förhåller sig till och hanterar bråklekar i förskolan. Frågeställningar som kommer besvaras är vad bråklekar är och hur de kommer till uttryck samt hur pedagogers förhållningssätt till bråklekar ser ut. Vi har valt att utgå ifrån en kvalitativ metod och utfört deltagande observationer samt intervjuer för att undersöka pedagogers förhållningssätt till bråklekar i förskolan. Resultatet i studien visar på att pedagogers förhållningssätt till bråklekar i förskolan är varierande och kan bero på pedagogers olika erfarenheter, kunskaper och intressen. Vi har kommit fram till att pedagoger har svårt för att arbeta med bråklekar i förskolan eftersom bråklekar är mindre omtyckta av föräldrar, pedagoger och samhället. Anledningen till att bråklekar uppkommer kan bero på att barnen får för lite stimulering och att miljön saknar utrymme inomhus på förskolan. Under utomhusobservationer upptäcktes att mindre konflikter uppstod och att pedagogerna tillät mer fysiska lekar jämfört med inomhus.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 35
Language swe (iso)
Subject Preeschool
Förskola
Lek
Play
Bråklek
Rough and tumble
Förhållningssätt
Approach
Handle http://hdl.handle.net/2043/23271 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics