"Musik kan vara ett sätt att kommunicera, det är ett språk i sig..."

DSpace Repository

"Musik kan vara ett sätt att kommunicera, det är ett språk i sig..."

Details

Files for download
Icon
"Musik kan vara ett ...
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title "Musik kan vara ett sätt att kommunicera, det är ett språk i sig..."
Author Hansåker, Angelica ; Paco, Jamila
Date 2017
Swedish abstract
I läroplanen för förskolan (Lpfö98/16) finns musik med som ett uppdrag, trots detta uppfattar sig pedagoger ofta inkompetenta, enligt Ehrlins (2012) forskning, när de ska utföra musik tillsammans med barnen i förskolans verksamhet. Musik är en del av det mänskliga livet, ses som ett nedärvt språk och finns i alla människors vardag, ändå är det många pedagoger som inte prioriterar musiken som inlärningsmetod (Ehrlin, 2012). Nyanlända barn och familjer flyr sina hemländer på grund av krig eller andra traumatiska situationer, kommer till ett nytt land med ett talspråk som inte är deras modersmål. I studiens resultat framgår musik som ett verktyg och internationellt språk som integrerar människor i en ny kultur. Syftet med vår studie är att undersöka och analysera hur pedagoger i förskolans verksamhet, förhåller och använder sig av musik i den fysiska miljön och som stöd i arbetet med att stärka nyanlända barns talspråksutveckling. När vi som forskare i studien talar om pedagoger syftar vi på förskollärare och barnskötare. Studien grundas i det sociokulturella perspektivet och i Vygotskijs syn på utveckling, språk och lärande. Grundtanken är att barn lär sig tillsammans med andra i social interaktion. Ett sociokulturellt perspektiv på lärande och utveckling kan även förklaras som vad en individ kan åstadkomma på en individuell nivå samt med en vuxen eller mer kunnig kamrats vägledning. Studien är en kvalitativ studie med intervjuer och observationer som utförts på mångkulturella förskolor. Under intervjuerna framgick det att pedagogerna såg på musik som någonting positivt och tryggt. Resultatet av analysen visar att pedagogerna i studien är måna om att få nyanlända barn att känna sig säkra och trygga i sin identitet för att barnen sen ska våga ta sig an nya utmaningar. Pedagogers självförtroende i musikaktiviteter kan påverka barns individuella utförande av musik. Pedagoger som känner sig säkra i sitt musicerande utvecklar fler spontana musikaktiviteter tillsammans med barnen. Samtliga pedagoger i studien arbetar kontinuerligt med att benämna ord med stöd av artefakter som fysiska miljön tillhandahåller.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 52
Language swe (iso)
Subject Artefakter
Förskola
Miljö
Musik
Nyanlända
Talspråksutveckling
Handle http://hdl.handle.net/2043/23274 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics