Grupphandledning av lärare

Details

Files for download
Icon
Examensarbete om ...
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Grupphandledning av lärare
Author Sansum, Robert
Date 2014
Swedish abstract
Abstract Robert Sansum (2014). Grupphandledning av lärare. Specialpedagogprogrammet, Skolutveckling och ledarskap, Specialpedagogik, Lärande och samhälle, Malmö högskola Problemområde Grupphandledning av lärare Syfte Syftet för denna studie är att fördjupa kunskapen om hur grupphandledning av pedagoger kan förstås som fenomen med fokus på innehållet, upplevelser, processer och tankar. Fokus är på handledning som utvecklingsverktyg och då främst hos individen men även hur den kan påverka gruppen och organisationen. Preciserade frågeställningar • Hur ser lärare på fenomenen handledning och grupphandledning? • Hur upplever lärare en grupphandledning över tid? • På vilka sätt kan grupphandledning bidra till utveckling av pedagoger och skolor? • Teoretisk ram Huvudteorin som används i denna studie är symbolisk interaktionism. Tolkningen av data har gjorts utifrån ett hermeneutiskt förhållningssätt. Metod Jag har själv handlett en grupp med fyra lärare under ett halvår. Innan, under och efter handledning har jag försökt ta reda på hur de ser på denna handledning. Studien använder sig av kvalitativa datainsamlingsmetoder som intervjuer, inspelningar av handledningssessioner och reflektioner av deltagarna. Resultat med analys Resultaten visar att deltagarna var överväldigande positiva till den handledningen de fick och att de kunde identifiera flera positiva effekter på individnivån men att det finns utrymme för förbättringar om den ska leda till utveckling inom organisationen. Kunskapsbidraget i relation till vad som redan beforskats och vad din/er undersökning kommit fram till Även om de frågorna som diskuterades i handledningen hade samma teman som tidigare studier har visat var det ett större fokus på ett relationellt innehåll och då lika mycket om kollegor, föräldrar eller organisationen som elever. Det som uppskattas av pedagogerna i studien var att denna handledning går djupare än rådgivning vilket kan tolkas som mer utvecklande. I likhet med tidigare forskning kommer studien fram till att grupphandledning kan ha både en stödjande och utmanade funktion. Den kan få deltagarna att se på sitt yrkesutövande med nya ögon och ett tryggt gruppklimat gör det svårare att identifiera roller i gruppen. Liksom andra studier talar denna för att grupphandledning kan leda till utveckling men snarare för individen och kanske gruppen än organisationen. Specialpedagogiska implikationer/konsekvenser Om specialpedagogen ska ses som en ”kvalificerad samtalspartner” är processhandledning i grupp ett sätt att främja utveckling. Dock behöver man granskar hur man kan arbeta med det på organisationsnivå om den ska påverka mer än den lilla gruppen. Kanske kan detta betyda att specialpedagoger behöver fortbilda sig i handledning speciellt med tanken på att de kommer inifrån organisationen och inte utanför som andra handledare, exempelvis psykologer, som är betydligt mer kvalificerade.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 73
Language swe (iso)
Subject grupphandledning
handledning
yrkespersonlig utveckling
lärare
processhandledning
symbolisk interaktionism
utveckling
Handle http://hdl.handle.net/2043/23289 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics