Tillsammans i en skola för alla - En studie kring inkludering

DSpace Repository

Tillsammans i en skola för alla - En studie kring inkludering

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Tillsammans i en skola för alla - En studie kring inkludering
Author Andersson, Jessica ; Thulin, Björn
Date 2006
English abstract
Inkludering är ett begrepp vi kom i kontakt med under vår avslutande verksamhetsförlagda tid. Därför valde vi att basera vårt examensarbete kring inkludering eftersom det verkade som kunskapen var begränsad då det gällde begreppets innebörd och syfte. Vi genomförde undersökningen genom att använda oss av semistrukturerade intervjuer och litteratur som var väsentligt för ämnet. Inkludering handlar om att förändra våra attityder och värderingar vilket ska leda till acceptans och tolerans för alla våra olikheter och visa på allas lika rätt till en plats i samhället. Denna attitydförändring måste implementeras redan tidigt i grundskolan hos våra elever för att få önskvärd effekt i vårt framtida samhälle.
Swedish abstract
Examensarbetet vi har skrivit om inkludering har varit givande för våra framtida yrkesroller som lärare. Det har visat oss att det går att arbeta med inkludering utan att det nödvändigtvis måste bli ett kostsamt projekt. Har man vilja och ambition att skapa och arbeta för och i en skola för alla är det viktigt att man arbetar aktivt med attityder och värderingar. Kan vi få skolans elever att bli förtrogna med att vi alla är olika och att det är något positivt, eftersom det är den verkligheten de en gång kommer till mötes den dagen de lämnar grundskolan. Det är viktigt att alla inom skolan värld tar till sig arbetssättet med inkludering. Inkluderingstanken måste först och främst vara förankrad i skolledningar och dess personal, utan den förankringen ser vi inte eleverna skulle ta till sig dessa värderingar och attityder som kommer att bidra till acceptans och tolerans för alla samhällets invånare.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Inkludering
värderingar
attityder
särskolan och grundskolan
Handle http://hdl.handle.net/2043/2387 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA.
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics