Digitala verktygs egenskaper och dess användning, enligt eleverna

DSpace Repository

Digitala verktygs egenskaper och dess användning, enligt eleverna

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication 1-year master student thesis
Title Digitala verktygs egenskaper och dess användning, enligt eleverna
Author Ottosson Cågård, Ulrika
Date 2017
Swedish abstract
Sammanfattning Ottosson Cågård, Ulrika (2017), Digitala verktygs egenskaper och dess användning i matematik, enligt eleverna. (Digital Tools Characteristics and its use in Mathematics, according to the Pupils). Speciallärarprogrammet, Skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö högskola, 90 hp. Förväntat kunskapsbidrag Studien bidrar till kunskap om hur några elever ser på användningen av digitala verktyg i matematikundervisningen och hur den kan förändras i syfte att stötta lärandet med hjälp av verktygens egenskaper. Som speciallärare behövs kunskap om elevers olika uppfattningar gällande digitala verktygs möjlighet till stöttning i matematik. Syfte och frågeställningar Syftet med studien är att öka kunskapen om elevens syn på hur digitala verktyg kan förändra matematikundervisningen samt att ta reda på stöttande egenskaper som verktygen bör ha. Studiens preciserade frågeställningar är: Vilka egenskaper hos ett digitalt verktyg ses som stöttning enligt några elever samt hur kan användningen av digitala verktyg förändra undervisningen? Teori Som teoretisk utgångspunkt har jag valt ett sociokulturellt perspektiv, den Säljö (2011) använder som förklaring till hur kunskap skapas. Tillsammans i kommunikation med omgivningen och med kulturella redskap så kallade artefakter utvecklas kunskap hos individen. Säljö (2014) förklarar att lärandet är mer beroende av artefakter för att stegvis bygga upp sammansatt kunskap, än biologiska förutsättningar hos individen. Metod Jag har i min studie valt att använda mig av semistrukturerade intervjuer, då syftet med studien är att öka kunskapen om elevens syn på hur digitala verktyg kan förändra matematikundervisningen samt att ta reda på stöttande egenskaper, som verktyget bör ha. Åtta stycken elever i årskurs sju deltog i intervjun. Inför de individuella intervjuerna genomfördes fokusgruppsintervjuer. Detta för att erhålla en förförståelse för elevernas 4 erfarenhet av digitala verktyg i matematik. I analysen har en hermeneutisk ansats använts för att söka en förståelse av respondentsvaren och för att söka ytterligare innebörd, för att tolka dess mening som Kvale och Brinkmann beskriver (2014). Resultat Scaffoldingen beskrivs som betydelsefull i användningen av verktygen för att eleven ser sig kunna agera mer självständigt då stegvisa instruktioner kan följas. I motsats till självständigheten uppskattas samarbete och kommunikation med hjälp av verktygen. De digitala verktyg som används i matematikundervisningen har betydelse för det kollaborativa arbetet (Levin & Wadmany, 2006) och det pedagogiska resonemanget spelar roll (Ilonmäki, 2008). Merparten av eleverna var av uppfattningen att de stöttande egenskaperna hos ett digitalt verktyg var att de ska vara manövrerbara, innehålla tävlingsmoment och ha skapandemöjligheter. Skapandemöjligheter i verktyget visades som en önskvärdhet och likaså motsatsen, där dessa sågs som distraktioner Filmerna inom ett ämnesområde uppskattades av de flesta på grund av möjligheten att repetera. En jämförelse mellan en lärargenomgång och en genomgång på film gav motsatta responser. Där å ena sidan yttrandet grundar sig i filmens kvalitetsbrister och, å andra sidan, att olika elever har olika förmågor att klara av distraktioner i klassrummet. Genom att skapa egna filmer skulle det kunna tolkas som om att flertalet respondenter anser det ge stöttning, i sitt lärande på grund av att kommunikationen stödjer lärandet. En elev kopplar ihop att olika individer lär sig olika och önskar sig olika förslag på digitala verktyg för respektive matematikmoment. Det framkommer, genom tolkningen, att användningen av artefakterna förändrar matematiken genom att ämnet blir roligare. Implikationer Jag anser att det är viktigt för specialläraren att ha en förståelse för hur elevernas synpunkter och kunskaper kan användas för att tillsammans skapa ett lärande där de digitala verktygen kan stötta lärandet. När framtidens skola genomför digitaliseringen, behövs en kritisk granskning av varför och hur de digitala verktygen ska användas inom matematiken. Kunskapssystemet håller på att förändras och där ska speciallärarna vara med. Nyckelord: digitalisering, matematik, sociokulturell teori, specialpedagogik, stöttning
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Language swe (iso)
Subject digitalisering
matematik
sociokulturell teori
specialpedagogik
stöttning
Handle http://hdl.handle.net/2043/23939 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA.
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics