Animation as a subject in school

DSpace Repository

Animation as a subject in school

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Animation as a subject in school
Author Jando, Peter
Date 2006
English abstract
Syftet med föreliggande examensarbete är att undersöka vad det finns för åsikter, tankar och reflektioner kring Skolverkets förslag på kursplan för ämnet Animation hos fyra lärare på Medieprogrammet. Syftet är också att försöka ta reda på om förslaget upplevs som realistiskt, dvs. om det är möjligt att bedriva undervisning i ämnet med de resurser som den enskilda skolan har till sitt förfogande i form av kompetens och materiella resurser. För att uppnå mitt syfte har jag använt en kvalitativ metod och genomfört intervjuer med fyra lärare på Medieprogrammet. Resultatet av mitt arbete visar att lärarna är positiva till förslaget men att de också ser en rad problem med att genomföra förslaget. Den slutsats jag kan dra av mitt arbete är att Skolverkets förslag att införa animation som ämne uppfattas som svårt att genomföra i sin helhet. Därför tror jag att det är viktigt för en skola som planerar att inför ämnet att konsultera personer med en yrkeskompetens inom området för att på så sätt kunna avgöra om skolan har de förutsättningar som krävs. Förslag till fortsatt forskning skulle kunna vara att följa upp hur animationsämnet utvecklas i gymnasieskolan och i vilken omfattning det ursprungliga förslaget efterlevs.
Swedish abstract
Syftet med föreliggande examensarbete är att undersöka vad det finns för åsikter, tankar och reflektioner kring Skolverkets förslag på kursplan för ämnet Animation hos fyra lärare på Medieprogrammet. Syftet är också att försöka ta reda på om förslaget upplevs som realistiskt, dvs. om det är möjligt att bedriva undervisning i ämnet med de resurser som den enskilda skolan har till sitt förfogande i form av kompetens och materiella resurser. För att uppnå mitt syfte har jag använt en kvalitativ metod och genomfört intervjuer med fyra lärare på Medieprogrammet. Resultatet av mitt arbete visar att lärarna är positiva till förslaget men att de också ser en rad problem med att genomföra förslaget. Den slutsats jag kan dra av mitt arbete är att Skolverkets förslag att införa animation som ämne uppfattas som svårt att genomföra i sin helhet. Därför tror jag att det är viktigt för en skola som planerar att inför ämnet att konsultera personer med en yrkeskompetens inom området för att på så sätt kunna avgöra om skolan har de förutsättningar som krävs. Förslag till fortsatt forskning skulle kunna vara att följa upp hur animationsämnet utvecklas i gymnasieskolan och i vilken omfattning det ursprungliga förslaget efterlevs.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Animation
school
film
filmutbildning
Handle http://hdl.handle.net/2043/2429 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA.
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics