Depressioner bland äldre - Ett onödigt lidande?

DSpace Repository

Depressioner bland äldre - Ett onödigt lidande?

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Depressioner bland äldre - Ett onödigt lidande?
Author Larsson, Anna ; Wallentin, Anna
Date 2006
English abstract
Depression is one of the most common diseases. In elderly the symptoms often seems to change its nature wich means that depression in elderly often stays undetected and therefore untreated. The aim of this study was to get more knowledge about depression in elderly, as well as what signs a nurse should be observant of to prevent this sort of unnecessary suffering. Our questions were: How is depression shown in elderly? Wich are the riscfactorso develop depressions in elderly? What can the nurse do to relief suffering and create a good care? The results showed that the most common symptoms of a depression are loss of weight, sleeplessness,pain, apathy and agony. It also showed that common riscfactors were loneliness, lack of social support, pain and cognitive impairments. An other important thing that was shownwas the importance of the nurses ability to listen to the patient in order to discover the often well covered signs of the disease.
Swedish abstract
Depression är en av våra vanligaste folksjukdomar.Hos äldre är symtomen ofta av annan karaktär än hos yngre personer. Detta leder till att depressioner hos äldre ofta inte upptäcks utan förblir obehandlade. Syftet med denna litteraturstudie var att få mer kunskap och ökad förståelse för patientens situation vid depression. Vi ville också undersöka vad som fanns skrivet i litteraturen om äldres depressioner, samt vilka tecken vi som sjuksköterskor skall vara observanta på för att förhindra onödigt lidande. Våra frågeställningar var: Hur kan depression yttra sig hos äldre? Vilka är riskfaktorerna för äldre att utveckla depression? Vad kan sjuksköterskan göra för att minska lidandet och skapa god vård? Resultatet visade att vanliga yttringar av depression hos äldre kan vara viktnedgång, sömnlöshet, smärta, apati och ångest. Vanliga riskfaktorer var bland annat ensamhet, brist på socialt stöd, smärta och kognitiva skador. Det visade sig även att det var av stor vikt att sjuksköterskan tog sig tid att lyssna på patienten för att kunna upptäcka de ofta välmaskerade symtomen på depression.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject Behandling
depressioner
riskfaktorer
sjuksköterska
yttringar
äldre
Handle http://hdl.handle.net/2043/2454 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA.
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics