Depressioner bland äldre - Ett onödigt lidande?

DSpace Repository

Depressioner bland äldre - Ett onödigt lidande?

Overview

Detailed record

dc.contributor.author Larsson, Anna
dc.contributor.author Wallentin, Anna
dc.date.accessioned 2006-05-27T08:18:13Z
dc.date.available 2006-05-27T08:18:13Z
dc.date.issued 2006 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2043/2454
dc.description Depression är en av våra vanligaste folksjukdomar.Hos äldre är symtomen ofta av annan karaktär än hos yngre personer. Detta leder till att depressioner hos äldre ofta inte upptäcks utan förblir obehandlade. Syftet med denna litteraturstudie var att få mer kunskap och ökad förståelse för patientens situation vid depression. Vi ville också undersöka vad som fanns skrivet i litteraturen om äldres depressioner, samt vilka tecken vi som sjuksköterskor skall vara observanta på för att förhindra onödigt lidande. Våra frågeställningar var: Hur kan depression yttra sig hos äldre? Vilka är riskfaktorerna för äldre att utveckla depression? Vad kan sjuksköterskan göra för att minska lidandet och skapa god vård? Resultatet visade att vanliga yttringar av depression hos äldre kan vara viktnedgång, sömnlöshet, smärta, apati och ångest. Vanliga riskfaktorer var bland annat ensamhet, brist på socialt stöd, smärta och kognitiva skador. Det visade sig även att det var av stor vikt att sjuksköterskan tog sig tid att lyssna på patienten för att kunna upptäcka de ofta välmaskerade symtomen på depression. en
dc.description.abstract Depression is one of the most common diseases. In elderly the symptoms often seems to change its nature wich means that depression in elderly often stays undetected and therefore untreated. The aim of this study was to get more knowledge about depression in elderly, as well as what signs a nurse should be observant of to prevent this sort of unnecessary suffering. Our questions were: How is depression shown in elderly? Wich are the riscfactorso develop depressions in elderly? What can the nurse do to relief suffering and create a good care? The results showed that the most common symptoms of a depression are loss of weight, sleeplessness,pain, apathy and agony. It also showed that common riscfactors were loneliness, lack of social support, pain and cognitive impairments. An other important thing that was shownwas the importance of the nurses ability to listen to the patient in order to discover the often well covered signs of the disease. en
dc.language.iso swe en
dc.publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle en
dc.subject Behandling en
dc.subject depressioner en
dc.subject riskfaktorer en
dc.subject sjuksköterska en
dc.subject yttringar en
dc.subject äldre en
dc.title Depressioner bland äldre - Ett onödigt lidande? en
dc.type M3 en
dc.setspec.uppsok Medicine en
mahlocal.xprt.faculty2019 HS
mahlocal.xprt.institution2019 HS
mahlocal.xprt.program Sjuksköterskeutbildning
 Find Full text Files for download
Icon

This item appears in the following Collection(s)

Overview

Search


Browse

My Account

Statistics