Forskning på agendan

DSpace Repository

Forskning på agendan

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Forskning på agendan
Author Berglund, Amanda ; Langer, Kajsa
Date 2018
English abstract
Background and objective of study: In a contemporary era of a progressive media development, an increasing number of people are accessing information through social media and therefore its interesting, from both a societal and media perspective, to study how research communication is changing, and in what way the science outreach is adapting to this new media landscape. The purpose of this study was thus to investigate how research communicators and researchers make research visible externally through social media. Methods: The study was conducted using semi-structured qualitative interviews with 12 respondents, four communicators and eight researchers from Malmö University. Results: The study's findings show that researchers' and research communicators' basic beliefs in the dissemination of research to the surrounding community consist of two parts; to communicate research to relevant groups and to make researchers and research visible in the public debate. In the process of reaching the statement goals, two prominent strategies have been identified. Social media is used as a tool for networking and building relationships with defined primary target groups and is used to highlight research and provide media space in the traditional news media and thus reach out to the surrounding community with scientific research.The result also shows that research communication through social media is surrounded by different personal and organizational incentives. Finally, the result shows that social media is considered of particular importance to make formal scientific publications visible to a broader audience. Social media are thus used as a complement and as part of other research communication activities.
Swedish abstract
Problembakgrund och syfte: Sociala medier breder i allt större omfattning ut sig i samhället och skapar därmed nya kommunikativa spelregler vilka den vetenskapliga sfären behöver förhålla sig till. Mot bakgrund av denna utveckling är det intressant att ur ett samhälls- och medieperspektiv studera hur universitet och högskolor arbetar med tredje uppgiften nämligen att föra ut forskning till en publik utanför den vetenskapliga sfären. Syftet med denna studie var således att undersöka hur forskningskommunikatörer och forskare arbetar med och resonerar kring att synliggöra forskning externt genom sociala medier. Metod och material: Studien är genomförd med hjälp av semistrukturerade kvalitativa intervjuer med 12 respondenter varav fyra är kommunikatörer och åtta är forskare inom Malmö universitet. Resultat: Studiens resultat visar på att forskare och forskningskommunikatörers grundsyn i arbetet med att sprida forskning till det omgivande samhället består av två delar; att kommunicera forskning till berörda grupper samt att forskare och forskning bör synliggöras i samhällsdebatten. I arbetet med att nå de uttalande målen har två framträdande strategier identifierats. Sociala medier används som ett verktyg för att nätverka och bygga relationer med definierade primära målgrupper samt används för att lyfta fram forskning och ge den medialt utrymme i de traditionella nyhetsmedierna och därmed nå ut med forskning brett till det omgivande samhället. Resultatet visar också att forskningskommunikation genom sociala medier omges av olika personliga och organisatoriska incitament. Slutligen visar resultatet på att sociala medier bedöms vara av särskild betydelse när det kommer till att synliggöra formella vetenskapliga publikationer till en bredare publik. Sociala medier används därmed som ett komplement och som en del av övrig forskningskommunikation och forskningskommunikativa aktiviteter.
Publisher Malmö universitet/Kultur och samhälle
Language swe (iso)
Subject Forskningskommunikation
Sociala medier
Nätverkssamhälle
Strategisk kommunikation
Relationshantering
Nyhetsvärdering
Dagordning
Research communication
Social media
Network society
Strategic communication
Relationship management
Newsworthiness
Agenda-setting
Handle http://hdl.handle.net/2043/25036 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics