Egenvårdserfarenhet hos personer med typ-2 diabetes

DSpace Repository

Egenvårdserfarenhet hos personer med typ-2 diabetes

Overview

Detailed record

dc.contributor.author Ali, Ahmed
dc.contributor.author Haleemi, Abdul Ghafar
dc.date.accessioned 2018-06-14T11:46:14Z
dc.date.available 2018-06-14T11:46:14Z
dc.date.issued 2018 en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2043/25249
dc.description Bakgrund: Typ 2-diabetes är en vanlig förekommande sjukdom hos befolkning i Sverige som kan påverkas av olika faktorer såsom stress, fysisk inaktivitet och kost. Egenvård vid typ 2-diabetes är en viktig del av behandling. Därför ska patientens upplevelse av egenvård studeras för att skapa en omsorgsfull relation med patienten och för att kunna stödja de att klara sitt omvårdnadsbehov på egen hand. Syfte: Författarna vill i denna litteraturstudie beskriva patientens erfarenhet av egenvård vid typ 2-diabetes. Metod: Studien har utförts som en kvalitativ litteraturstudie. Tio vetenskapliga artiklar inkluderades. Artiklarna söktes via databaserna CHINAL och Pub Med. Artiklar med kvalitativ ansats var inkluderades. Resultatet bearbetades, analyserades och sammanställdes. Resultat: Resultaten i studien visar på att patientens med typ 2-diabetes har olika upplevelser som påverkas av olika faktorer och dessa har kategoriserats i tabellen med fyra kategorier och nio underkategorier: 1) Undervisning: Gruppundervisning, 2) Attityd. Kunskap: Teoretisk och praktisk kunskap, 3) Barriärer: Glykemisk kontroll, omgivningen, Brist på motivation, 4) Kännedom: Kost, fysisk aktivitet Konklusion: patienten med typ 2-diabetes behöver insatser och stöd i form av undervisning, information, familjens och vännernas stöd för att kunna hantera sin diabetes. Kunskapsbrist om typ 2-diabetes i personers omgivning påverkar patientens egenvård. Information av dessa kunskapsbrister är ett verktyg som underlättar sjuksköterskans arbete. en_US
dc.description.abstract Background: The number for people with Type 2-diabetes disease is increasing in Sweden and the disease is affected by various factors such as stress, physical inactivity and diet. Self-care at Type 2-diabetes is an important part of treatment. We therefore seek to study patient experience of self-care to create a careful relationship with the patient and to support them to cope with their nursing needs on their own. Purpose: The authors want to describe in this literature review the patient's self-care experience in type 2 diabetes. Method: The study has been conducted as qualitative literature review. Ten scientific articles were included. The articles were searched through the CHINAL and Pub Med databases. The study included only qualitative articles. The result was processed, analyzed and compiled. Results: The results in the study show that the patient with Type 2-diabetes has different experiences that are influenced by different factors and these have been categorized in the table with four main themes and nine subthemes: 1) Teaching: Group teaching, 2) Attitude. Knowledge: Theoretical Practical, 3) Barriers: Glycemic Control, Environment, Lack of Motivation, 4) Knowledge: Diet, Physical Activity. Conclusion: The patient with Type 2-diabetes needs assistance and support in the form of education, information, family and friends support to manage their diabetes. A lack of knowledge about Type 2-diabetes in people's surroundings affects patient rehabilitation. Information of these knowledge shortages is a tool that facilitates the nurse's work. en_US
dc.format.extent 39 en_US
dc.language.iso swe en_US
dc.publisher Malmö universitet/Hälsa och samhälle en_US
dc.subject Education sv_SE
dc.subject experience sv_SE
dc.subject nursing patient sv_SE
dc.subject qualitative sv_SE
dc.subject self-care sv_SE
dc.subject type 2-diabetes sv_SE
dc.title Egenvårdserfarenhet hos personer med typ-2 diabetes en_US
dc.title.alternative Self-management experience in persons with type 2 diabetes en_US
dc.type M2 en_US
dc.setspec.uppsok SocialBehaviourLaw en_US
dc.contributor.examiner Theodoridis, Kyriakos
dc.contributor.supervisor Annersten Gershater, Magdalena
mahlocal.xprt.faculty2019 HS
mahlocal.xprt.institution2019 HS
mahlocal.xprt.program Sjuksköterskeutbildning
 Find Full text Files for download
Icon

This item appears in the following Collection(s)

Overview

Search


Browse

My Account

Statistics