Moderniseringar av tekniska installationer i kulturhistoriskt värdefulla byggnader

DSpace Repository

Moderniseringar av tekniska installationer i kulturhistoriskt värdefulla byggnader

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Moderniseringar av tekniska installationer i kulturhistoriskt värdefulla byggnader
Author Argérus, Simon ; Dimitrakis, Sebastian
Date 2018
English abstract
This thesis explores whether, demand-controlled lighting, ventilation and heating is an effective way of modernizing buildings with cultural heritage values. Furthermore, the possibility of modernizing the buildings should not interfere with the individual conservation requirements. A survey has been carried out on three buildings of cultural importance in Lund. The buildings included in the study are Ekska huset built in 1823, Lunds konsthall built in 1956 and Vårfrus- kolan built in 1868. Specialists within the building conservation, electricity, ventilation and heating sectors have been interviewed for the purpose of creating an understanding of the respective subjects. Gath- ered theoretical material has provided the basis for the questions during the interviews. The in- depth knowledge and multiple years of professional experience of the interviewees has been the key in analyzing the theoretical material. The proposals for modernization that have been brought forward through the study is founded in prior research as well as real experiences. The technology used to control the different installations on demand, are physically small and can often be implemented on existing systems. This means that energy efficiency can be achieved without greater visible intervention to the buildings. Demand controlled installations can therefore be implemented without interfering with the conservation requirements of build- ings with a cultural heritage value. A greater amount of control technology can contribute to greater energy savings. However, modernizations can result in increased investment, operating and maintenance costs. Individual assessments therefore determine how much technology is financially beneficial to install for each specific building.
Swedish abstract
Studien undersöker om behovsstyrning av inomhusbelysning, ventilationssystem och värmesy- stem är ett effektivt sätt att modernisera kulturhistoriskt värdefulla byggnader. Moderniseringen ska vidare kunna ske utan att förändringen inskränker på byggnadernas individuella bevaran- dekrav. Undersökningen har genomförts på tre byggnader i Lunds kommuns fastighetsbestånd. Byggnaderna som ingår i studien är Ekska huset som uppfördes år 1823, Lunds konsthall som uppfördes år 1956 och Vårfruskolan som byggdes år 1868. Samtliga byggnader innehar ett kul- turhistoriskt värde. Intervjuer med specialister inom byggnadsbevarande, el, ventilation och värme har genomförts för att skapa en förståelse för respektive ämne. Insamlat teoretiskt material har legat till grund för de frågeställningar vi tagit med till intervjuerna. Specialisternas djupgående kunskap och mångåriga erfarenheter har varit nyckeln i analysen av det teoretiska materialet. De förslag på moderniseringar som är framtagna genom studien grundas sammantaget såväl i tidigare forsk- ning som verkliga erfarenheter. Den teknik som används för att behovsstyra olika installationer är fysiskt liten och kan ofta installeras på befintliga installationer. Detta innebär att energieffektiviseringar kan uppnås utan större synliga ingrepp på byggnaderna. Behovsstyrning av installationerna kan därför imple- menteras utan att inskränka på kulturhistoriskt värdefulla byggnaders bevarandekrav. En större mängd styrteknik kan medföra stora energibesparingar. Samtidigt kan modernisering- arna resultera i ökade investerings-, drift- och underhållskostnader. Individuella bedömningar avgör därför hur mycket teknik som är ekonomiskt lönsamt att installera för varje specifik byggnad.
Publisher Malmö universitet/Kultur och samhälle
Language swe (iso)
Subject Kulturhistoriskt
byggnader
installationer
bevarandekrav
behovsstyrning
heritage
installations
conservation
requirements
demand-control
modernization
Handle http://hdl.handle.net/2043/25387 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA.
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics