Det demokratiska barnet - en studie i interaktionen mellan barn och pedagoger ur ett inflytandeperspektiv

DSpace Repository

Det demokratiska barnet - en studie i interaktionen mellan barn och pedagoger ur ett inflytandeperspektiv

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Det demokratiska barnet - en studie i interaktionen mellan barn och pedagoger ur ett inflytandeperspektiv
Author Delander Adnerhill, Marie
Date 2006
Swedish abstract
Genom en kritisk granskning av genomförandet av ett temaarbete i en förskola där man arbetar utifrån Reggio Emilias filosofi skall undersökningen belysa ett antal val/frågor pedagoger ställs inför då barnens inflytande och delaktighet skall styra processen. Frågeställningarna rör barnens möjligheter att kommunicera förväntningar kring temats innehåll och arbetssätt, förutsättningarna för att de skall kunna använda varandras kompetenser och kunskaper liksom förutsättningarna för en organisation som uppmuntrar till lärande möten som stimulerar fantasi och frågor under temats gång med utrymme för diskussioner, reflektion, dokumentation och utvärdering. Föräldrars delaktighet i temaarbetet behandlas också. Undersökningen har genomförts som en kvalitativ studie av data från intervjuer, enkäter, videofilm och deltagande observationer. Resultatet visar på att det är flera olika faktorer som samspelar för att barnen skall få ett reellt inflytande och känna delaktighet i sin egen läroprocess i ett temaarbete. Framförallt lyfts synen på barnet, ett kompetent barn, ett kooperativt barn som konstruerar sin kunskap tillsammans med andra, men också vikten av den pedagogiska dokumentationen som ett redskap för barnen i kommunikationen med andra, barn/pedagoger/föräldrar/samhället.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Delaktighet
Inflytande
Demokrati
Handle http://hdl.handle.net/2043/2619 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics