Dagvattenhantering på kvartersmark: Hur motiverar man villaågare till att ta ansvar?

DSpace Repository

Dagvattenhantering på kvartersmark: Hur motiverar man villaågare till att ta ansvar?

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Dagvattenhantering på kvartersmark: Hur motiverar man villaågare till att ta ansvar?
Author Stanojevic, Biljana ; Petersson, Annika
Date 2018
English abstract
Flooding as a result of large amounts of rain has become a big problem in Malmö city and has caused huge amounts of damage for private property and the municipality. This is caused due to a combination of aged sewage system, expansion of the city and climate change. The management of stormwater in existing sewage systems is no longer sustainable which makes itself noticeable recurrently in different parts of town, but a renewal of these systems is not economically defensible. Through interviews and secondary analysis of a survey provided by VA SYD, strategies have been formed that can be used towards increasing the interest and motivation with private property owners so that a sustainable, local management of stormwater can become a possibility.
Swedish abstract
Översvämningar i samband med stora mängder regn har blivit ett stort problem i Malmö stad och orsakat stora skador hos privatpersoner och kommunen. Detta på grund av en kombination av föråldrade VA-ledningssystem, tilltagande förtätning av staden samt förändringar av klimatet. Hanteringen av dagvatten av befintliga VA-ledningssystem är inte längre hållbar vilket återkommande gör sig märkbart i olika delar av staden men en utbyggnad av dessa är inte ekonomiskt försvarbart. Genom att intervjua både privatpersoner och yrkesmässiga inom kommunen samt genom sekundäranalys av en enkätundersökning som har tillhandahållits av VA SYD har strategier utformats som kan användas för att öka intresset och motivationen hos villaägare för att enhållbar och lokal hantering av dagvatten ska bli möjlig.
Publisher Malmö universitet/Kultur och samhälle
Language swe (iso)
Subject dagvattenhantering
strategier
hållbar dagvattenhantering
Handle http://hdl.handle.net/2043/26540 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA.
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics