Virtual Reality som stöd för projektering

DSpace Repository

Virtual Reality som stöd för projektering

Details

Files for download
Blocked
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Virtual Reality som stöd för projektering
Author Carlson, Adam ; Stridsby, Emil
Date 2018
English abstract
The design phase is a process aimed at creating a building that meets the building clients’ wishes and requirements. During the design phase, many different designers from different disciplines are involved. In order to succeed with the design phase, communication between these designers is crucial. The communication requirements of the designers have increased as the designers are becoming increasingly specialized in their respective areas. The purpose of this study was to investigate how communication problems can be bridged during the design phase using 3D-visualization with VR-technology. The purpose was also to investigate the designers’ aspects of the VR-technology. Through this qualitative questionnaire study, the authors have been able to draw conclusions about how the work is experienced. The questions posed to clarify whether VR-technology could facilitate communication between the designers during the design phase were as follows:  Can VR facilitate the design phase with regard to communication?  How do the designers experience working with VR? The method used to conclude the results was a qualitative questionnaire study with a number of strategically selected designers. The theory was based on literature studies. The results obtained through the questionnaire showed that the majority of respondents expressed their support for the use of VR-technology in the construction industry. The authors can conclude that the designers see VR-technology as an enhancing tool for facilitating communication, primarily between them and the users. The designers also experienced it as positive to work with VR-technology. Understanding increased, communication improved and it was an exciting future tool.
Swedish abstract
Projekteringsprocessen är en fas med syfte att skapa ett byggnadsverk som uppfyller byggherrens alla önskemål och krav. Under projekteringsprocessen är många olika projektörer från olika discipliner inblandade. För att lyckas med projekteringen krävs det att kommunikationen mellan dessa projektörer är god. Den här studien baserades på en fortsatt studie från examensarbetet En effektivare byggprocess genom standardisering, kommunikation och erfarenhetsåterföring, skriven av Malin Persson och Veronica Sköld. I kapitlet Förslag på fortsatta studier framgick det att man skulle kunna undersöka vilka olika tekniska hjälpmedel som finns att tillgå gällande till exempel 3D-visualiseringar. Syftet med denna studie var att undersöka om kommunikationen kan förbättras under projekteringen med hjälp av 3D-visualisering i form av VR-teknik. Främst handlar det om de huvudburna glasögonen. Studiens syfte var även att undersöka synpunkter kring VR-tekniken från projektörer som har, respektive inte har arbetat med denna teknik under projekteringsprocessen. Genom denna kvalitativa frågeformulärstudie har författarna kunnat dra slutsatser hur arbetet upplevdes. Studien omfattar visualisering av byggnader, det vill säga interagera med 3D-modeller i form av VR-teknik genom användandet av huvudburna glasögon. Metoden som användes för att komma fram till ett resultat för detta examensarbete var en kvalitativ frågeformulärstudie med 14 strategiskt utvalda projektörer. Enkäter med frågor angående projektering, kommunikation, BIM samt VR skickades ut till respondenterna. Grunden till teorin baserades på litteraturstudier. Frågeställningarna som ställdes för att klarlägga om VR-tekniken kan underlätta kommunikationen mellan projektörerna under projekteringsprocessen var följande:  Kan VR underlätta projekteringen med avseende på kommunikation?  Hur upplever projektörer att arbeta med VR? Resultatet som kom fram via frågeformuläret visade att majoriteten av respondenterna ställde sig positivt till användningen av VR-tekniken inom byggbranschen. Det skall noteras att endast 15 stycken personer svarade av 50 tillfrågade, varav ett svar fick förkastas eftersom alla frågor inte var besvarade. Respondenterna som tillfrågades var projektörer från olika företag i form av; BIM-samordnare, projektledare samt konstruktörer. Gällande den första frågeställningen kan författarna dra slutsatsen att projektörerna ser på VR-tekniken som ett förbättrande verktyg för att underlätta kommunikationen, främst mellan projektörer och brukare. Gällande den andra frågeställningen kan författarna dra slutsatsen att projektörerna upplevde det som positivt att arbeta med VR-tekniken. Förståelsen ökade, kommunikationen förbättrades och de såg VR som ett spännande framtidsverktyg. Under projekteringen av NSM, Nya sjukhusområdet i Malmö, var sjuksköterskor, läkare och annan sjukvårdspersonal närvarande och aktiva under projekteringen. Deras erfarenhet av utformningen av lokaler och ytor av sjukhusområden lyssnades till i syfte att optimera lokalerna. Deras åsikter och synpunkter sammanfördes efter att de använd sig utav VRiv glasögon baserade på BIM-modeller. Sjukvårdspersonalen som var involverade vid användningen av huvudburna VR-utrustningen uppfattade volymer och ytor på ett mer förståeligt sätt jämfört med traditionella 2D-ritningar. Sjukvårdspersonalen kände sig mer engagerade i projektet när huvudburna VR-utrustningar användes.
Publisher Malmö universitet/Teknik och samhälle
Language swe (iso)
Subject BIM
kommunikation
VR
visualisering
projektering
byggnadsprocessen
3D
3D-modeller
intervjumall
Handle http://hdl.handle.net/2043/26739 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA.
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics