Skolfaktorer som främjar närvaro i grundskolans senare år

DSpace Repository

Skolfaktorer som främjar närvaro i grundskolans senare år

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Skolfaktorer som främjar närvaro i grundskolans senare år
Author Johansson, Håkan
Date 2019
Swedish abstract
Syftet med examensarbetet var att skapa bättre förutsättningar för elevhälsans närvarofrämjande arbete genom att synliggöra kontextuella skolfaktorer som har ett samband med hög skolnärvaro enligt svenska grundskoleelever. Genom att lyfta fram kontextuella skolfaktorer ville examensarbetet rikta fokus bort från enskilda elevers höga frånvaro och det individcentrerade bristperspektiv som ofta använts för att förklara denna och lyfta blicken mot det som skolor kan utveckla för att främja en hög närvaro. För att uppfylla detta syfte designades en undersökning där sju elever i årskurs nio med bilder fick lyfta fram närvarofrämjande faktorer i sin skolmiljö med hjälp av metoden Photovoice. Bilderna diskuterades under tre workshopar som dokumenterades med ljudupptagning. Transkriptionerna och bilderna som generades av processen analyserades med en kvalitativ innehållsanalys. I resultatet av undersökningen lyfte eleverna fram åtta olika kontextuella faktorer som de trodde hade ett samband med hög närvaro. Dessa lät sig kategoriserades utifrån huvudkategorierna pedagogisk miljö (digitala verktyg, arbetsbelastning, relevans, flexibilitet och variation) och social miljö (relationer, skolklimat, skolmat). Resultaten analyserades utifrån Bronfenbrenners ekologiska systemteori och relaterades till relevant forskning utifrån faktorerna lärmiljö, skolklimat, relationer och skolanknytning. I examensarbetets avslutande del diskuterades de specialpedagogiska implikationerna av resultaten och kopplades till Specialpedagogiska skolmyndighetens modell för tillgänglig lärmiljö och de indikatorer som enligt modellen är utmärkande för en tillgänglig utbildning.
Publisher Malmö universitet/Lärande och samhälle
Language swe (iso)
Subject ekologisk systemteori
närvarofrämjande arbete
skolnärvaro
tillgänglig lärmiljö
Photovoice
Handle http://hdl.handle.net/2043/27403 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA.
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics