Undervisningens likvärdighet i idrott och hälsa ur ett genusperspektiv

DSpace Repository

Undervisningens likvärdighet i idrott och hälsa ur ett genusperspektiv

Overview

Detailed record

dc.contributor.author Jungbeck, Christoffer
dc.date.accessioned 2019-01-24T14:24:11Z
dc.date.available 2019-01-24T14:24:11Z
dc.date.issued 2019 en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2043/27526
dc.description Syftet med denna studie var att undersöka huruvida undervisningen i idrott och hälsa på högstadiet möjliggör likvärdiga förutsättningar för pojkar och flickor att utvecklas och nå kunskapskraven. Undersökningens syfte grundar sig i det faktum att tidigare forskning bland annat pekar på att pojkarna verkar vara de som tar störst plats i idrottsundervisningen, har större möjlighet till inflytande på undervisningen, är mer positivt inställda till ämnet och därmed mer aktiva under lektionerna. Den frågeställning som undersökningen sökt svar på är: Vilka faktorer kan bidra till att idrott och hälsa är det enda ämne i den svenska grundskolan där pojkar som grupp har bättre betyg än flickor? För att undersöka och söka svar på frågan intervjuades fem aktiva idrottslärare kring sina uppfattningar och erfarenheter om skillnader mellan pojkar och flickor i ämnet, samt sitt eget sätt att tänka och förhålla sig till frågan. Empirin från intervjuerna har analyserats utifrån Yvonne Hirdmans teori om genussystemet, som grundar sig i de två begreppen isärhållande och hierarki. Resultatet av intervjustudien visar att undervisningens innehåll, föreställningar och normer samt lärarens förhållningssätt och bedömningspraktik kan vara faktorer som i vissa fall ger pojkarna en fördel i ämnet idrott och hälsa. Resultatet pekar på att pojkarna tar över och verkar ha en fördel främst då undervisningen innehåller bollspel eller kampmoment. en_US
dc.description.abstract The purpose of this study was to investigate whether education in Physical Education at the upper secondary school in Sweden enables equivalent conditions for boys and girls to develop and reach the highest grades. The purpose of the study is based on the fact that Physical Education is the only topic in the Swedish compulsory school where boys as a group have better grades than girls. The question that the study sought to answer is: What factors can contribute to physical education being the only topic in the Swedish elementary school where boys as a group have better grades than girls? In order to investigate and seek answers to the question, five active P.E. teachers were interviewed about their perceptions and experiences about differences between boys and girls on the subject, as well as their own way of thinking and relate to the question. The empirical evidence from the interviews has been analyzed on the basis of Yvonne Hirdman's theory of the gender system, which is based on the two concepts of separation and hierarchy. The result of the study shows that the content, beliefs and norms of the teaching and the teacher's approach and assessment practice can be factors that contribute to boys having better grades than girls in physical education. The result indicates that the boys take over and seem to have an advantage when the teaching contains ball games or contest moments. In addition, there seems to be an expectation and a notion that the boys should be most proficient in the subject. en_US
dc.format.extent 48 en_US
dc.language.iso swe en_US
dc.publisher Malmö universitet/Lärande och samhälle sv_SE
dc.subject Genus en_US
dc.subject idrott och hälsa en_US
dc.subject Kön en_US
dc.subject Normer en_US
dc.subject Undervisning en_US
dc.title Undervisningens likvärdighet i idrott och hälsa ur ett genusperspektiv en_US
dc.title.alternative The equivalence of education in Physical Education from a gender perspective. en_US
dc.type M3 en_US
dc.setspec.uppsok SocialBehaviourLaw en_US
dc.contributor.examiner Lagergren, Lars
dc.contributor.supervisor Andersson, Torbjörn
mahlocal.xprt.faculty2019 LS
mahlocal.xprt.institution2019 LS
mahlocal.xprt.program Ämneslärarutbildning inr. åk 7-9
 Find Full text Files for download
Icon

This item appears in the following Collection(s)

Overview

Search


Browse

My Account

Statistics