Pedagogiskt drama i NO-undervisningen

DSpace Repository

Pedagogiskt drama i NO-undervisningen

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Pedagogiskt drama i NO-undervisningen
Author Neckmar Lindvall, Ingrid ; Sjögren, Eva
Date 2006
Swedish abstract
Sammanfattning Utgångspunkten för vårt arbete har varit pedagogiskt drama i undervisningen i natur-kunskap. Vi har riktat in oss på att undersöka hur eleverna påverkas vid denna typ av under-visning. Våra huvudfrågeställningar har varit: Hur uppfattar eleverna att pedagogiskt drama, som ett sätt att undervisa, påverkar A deras kommunicerande i naturkunskap? B deras lust att lära naturkunskap? C deras intresse för naturkunskap? Vi vill göra en åtskillnad på lust att lära ett ämne och att ha ett intresse för det. Att ha ett intresse för ett ämne betyder inte att det är ett lustfyllt ämne i skolan. Detta kan ha många orsaker, både vad gäller ämnesinnehåll och på vilket sätt ämnet förmedlas i undervisningen. På motsvarande sätt anser vi att ett ämne kan upplevas som lustfyllt att lära i skolan men är inte i och med det ett intressant ämne. Intresse menar vi är en djupare känsla och innebär ofta att eleven sysslar med ämnet även på sin fritid till exempel i form av att vara medlem i en förening eller klubb eller egna studier i äm-net. Vårt insamlade material bygger på genomförande av ett undervisningsförsök i en klass år 6 med övervägande elever med svenska som andra språk. Vid undervisnings-försöket använde vi oss av pedagogiskt drama under en lektion i naturkunskap. Vi gjorde vid detta tillfälle även observationer som vi sedan sammanställde med svaren från kvalitativa intervjuer. Intervjuerna gjordes med åtta av eleverna efter undervis-ningstillfället. Vår undersökning visar att pedagogiskt drama påverkar eleverna både vad det gäll-er kommunikation och lusten att lära i ämnet på ett positivt sätt. Enligt intervjusvaren menar också eleverna att intresset för ämnet påverkas positivt.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Kommunikation, lust att lära, pedagogiskt drama, språk.
Handle http://hdl.handle.net/2043/2804 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics